top of page

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้อย่างละเอียด เนื่องจากข้อมูลตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าวเป็นข้อมูลสำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิและหน้าที่ รวมถึงสิทธิเรียกร้อง ความรับผิดและการชดใช้ค่าเสียหาย ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ประกอบด้วยข้อจำกัด ข้อยกเว้น รวมถึงหน้าที่ตามกฎหมาย

 

ข้อบังคับนี้ฉบับปัจจุบันเผยแพร่ในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567 และเริ่มมีผลใช้บังคับในวันเดียวกัน

คำนิยาม​

“ยานพาหนะ” หมายถึง รถยนต์ที่ผู้ให้บริการยานพาหนะจัดหามาเพื่อดำเนินงานตามสัญญา อันรวมทั้งชิ้นส่วน อุปกรณ์ ยาง อะไหล่ เครื่องมือ และส่วนประกอบอื่น ๆ ของรถยนต์ อันเป็นทรัพย์สินแห่งการให้บริการตามข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่งอาจเป็นรถยนต์อันติดตั้งระบบ อาทิ ระบบติดตาม ระบบควบคุมการล็อคประตู กับทางผู้ให้บริการแพลตฟอร์มหรือไม่ก็ได้ แต่อย่างไรก็ตามจะเป็นรถยนต์ที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบการจองและการจัดการรถยนต์ โดยคิดอัตราค่าบริการตามการใช้งานจริง ทั้งนี้นิยามของยานพาหนะตามสัญญานี้ให้หมายความรวมถึงรถยนต์ทดแทนที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มได้ส่งมอบให้แก่ผู้รับบริการ

“ระบบ” หมายถึง ระบบแอปพลิเคชันจัดการยานพาหนะ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คู่สัญญาในการแสดงเจตนาทำสัญญาให้บริการยานพาหนะฉบับนี้ โดยจะมีการตกลงกันในเรื่องของการเลือกและการจองใช้ยานพาหนะ ระยะเวลาแห่งสัญญาบริการ รวมถึงสถานที่ส่งมอบยานพาหนะ ผ่านแอปพลิเคชัน

“ผู้รับบริการ“ หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลใด ๆ ซึ่งต้องการใช้บริการยานพาหนะของผู้ให้บริการยานพาหนะเป็นคราว ๆ ไป โดยผู้รับบริการได้สมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการและเป็นผู้ขับขี่ยานพาหนะคันดังกล่าวผ่านระบบของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม

“ผู้ให้บริการยานพาหนะ” หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลใด ๆ ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และเป็นผู้ครอบครองยานพาหนะโดยถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งต้องการให้บริการยานพาหนะโดยไม่มีผู้ขับขี่

“ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม” หมายถึง บริษัท ฮ้อปคาร์ จำกัด ผู้เป็นเจ้าของและผู้ดูแลระบบแอปพลิเคชัน คือ ฮ้อป (HAUP applicaton) และซอฟต์แวร์ที่ใช้ดำเนินการให้บริการยานพาหนะ สำนักงานเลขที่ 128/21 ชั้น 3 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จดทะเบียนเป็นบริษัทในกรุงเทพมหานคร เลขที่ 0105559066876 

“ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม” หมายถึง บริษัท ฮ้อปคาร์ จำกัด ผู้เป็นเจ้าของและผู้ดูแลระบบแอปพลิเคชัน คือ ฮ้อป (HAUP applicaton) และซอฟต์แวร์ที่ใช้ดำเนินการให้บริการยานพาหนะ สำนักงานเลขที่ 128/21 ชั้น 3 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จดทะเบียนเป็นบริษัทในกรุงเทพมหานคร เลขที่ 0105559066876

โดยจะเรียกรวมทั้งสามฝ่ายว่า “คู่สัญญาทั้งสามฝ่าย” และเมื่อมีการกล่าวถึงทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการยานพาหนะร่วมกัน จะเรียกว่าทั้งสองฝ่ายว่า “คู่สัญญาฝ่ายอื่น”

คู่สัญญาทั้งสามฝ่ายตกลงและยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ มีข้อความดังต่อไปนี้ :

ข้อ 1. วัตถุประสงค์ของสัญญา  วิธีการใช้ระบบและสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย

​1.1 วัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ คือ ผู้รับบริการตกลงใช้บริการยานพาหนะเป็นคราว ๆ ไป โดยที่ผู้ให้บริการยานพาหนะซึ่งเป็นเจ้าของยานพาหนะอันมีกรรมสิทธิ์และเป็นผู้ครอบครองยานพาหนะโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งต้องการให้บริการยานพาหนะโดยไม่มีผู้ขับขี่  โดยจะกำหนดว่าเป็นยานพาหนะคันใด ระยะเวลาการให้บริการ สถานที่ในการให้บริการ อัตราค่าบริการ ผ่านระบบและเงื่อนไขของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม โดยผู้รับบริการจะชำระราคาค่าบริการพร้อมค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องอื่น ๆ ให้แก่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม เป็นคราว ๆ ไป โดยมีการคิดค่าบริการตามเวลาที่ต้องการใช้และระยะทางที่ได้ใช้จริงของแต่ละหมายเลขการจองตามที่ผู้ให้บริการยานพาหนะระบุไว้ในแอปพลิเคชัน (ค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจะชำระส่วนแบ่งรายรับให้แก่ผู้ให้บริการยานพาหนะตามอัตราและเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มกำหนดไว้ในแอปพลิเคชัน

 

1.2 ผู้รับบริการจะต้องทำการสมัครสมาชิกโดยให้ข้อมูลแก่ทางผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม โดยสถานะสมาชิกของผู้รับบริการจะไม่ถูกยืนยันโดยทันที ทั้งนี้ต้องผ่านเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มกำหนด ในการยืนยันสถานะสมาชิก ความต่อเนื่องของสถานะสมาชิกจะเป็นการตัดสินใจของทางผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเพียงแต่ผู้เดียวในทุกกรณี

ทั้งนี้ การลงทะเบียนสมัครสมาชิกของผู้รับบริการ ผู้รับบริการจะต้องลงทะเบียนด้วยเอกสาร เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และไลน์ของผู้รับบริการเท่านั้น รวมถึงการลงทะเบียนบัตรเครดิตและบัตรเดบิตของผู้รับบริการ ที่มีวงเงินเพียงพอในการชำระค่าบริการและยังมีอายุการใช้งานระหว่างที่ใช้บริการ

ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มขอสงวนสิทธิ์ในการยืนยันและ/หรือยกเลิกสมาชิกของผู้รับบริการที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มไม่สามารถติดต่อได้ หรือพบว่าใช้เอกสาร เบอร์ติดต่อ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) หรือไลน์ของบุคคลอื่นในการสมัครใช้บริการและ/หรือใช้เอกสารไม่ถูกต้อง อันเป็นเท็จ หรือมีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้รับบริการต้องการและ/หรือมีความพยายามในการปกปิด บิดเบือนข้อมูล หรือใช้เอกสารทางการเงินของบุคคลอื่น ทำการลงทะเบียนและสมัครใช้บริการ

 

1.3 ผู้รับบริการจะต้องอัปโหลดภาพถ่าย บัตรประชาชนด้านหน้าและด้านหลัง ใบขับขี่ด้านหน้าและด้านหลังพร้อมทั้งลงนามลายมือชื่อยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ โดยถือให้การลงนามแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-signature) หรือการยินยอมแบบใด ๆ ก็ตาม เป็นการตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

 

1.4  ในขั้นตอนการสมัครสมาชิกผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจะเป็นฝ่ายอนุมัติบัญชีผู้ใช้ของผู้รับบริการ โดยพิจารณาจากหลักฐานประกอบการสมัครที่ผู้รับบริการส่ง ผู้รับบริการจะต้องยืนยันว่าข้อมูลประกอบการสมัครที่ให้มานั้นถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

 

1.5 ผู้รับบริการจะต้องแสดงใบอนุญาตขับขี่ทุกครั้ง เมื่อถูกร้องขอโดยมีเหตุอันควรเพื่อใช้เป็นหลักฐานจากทางผู้ให้บริการแพลตฟอร์มหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจ   

 

1.6 ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัคร ผู้รับบริการมีหน้าที่จะต้องส่งข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ทางผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจะดำเนินการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลดังกล่าวเช่นเดียวกับการตรวจสอบในขั้นตอนการสมัครสมาชิก เพื่อยืนยันความเหมาะสมและความต่อเนื่องของอายุสมาชิก

 

1.7 ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจะไม่รับผิดชอบในกรณีความเสียหายที่เกิดขึ้น อาทิ ค่าปรับ หรือความรับผิดอื่นที่เกิดจากการขาดหลักฐาน หรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการไม่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัครของสมาชิกหรือข้อมูลส่วนตัวของผู้รับบริการ

 

1.8 ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม มีหน้าที่เก็บข้อมูลการสมัครสมาชิกของผู้รับบริการ อันเป็นข้อมูลส่วนตัว อาทิ ใบอนุญาตขับขี่ บัตรประชาชน และข้อมูลธุรกรรมทางการเงินไว้เป็นความลับ จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะไม่ว่าโดยทางใด และต้องใช้เอกสารประกอบการสมัครเป็นหลักฐานในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น

 

1.9 ผู้รับบริการจองใช้ยานพาหนะผ่านระบบของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม โดยกำหนดเวลาที่ต้องการใช้และเวลาที่สิ้นสุดการใช้ เมื่อยืนยันการจองจะมีการเรียกเก็บค่าบริการตามเวลาที่จองใช้ทันที และจะได้รับหมายเลขการจอง ซึ่งใช้เพื่อเป็นหมายเลขในการอ้างอิงเพื่อติดต่อกับทางผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต่อไป

 

1.10 ผู้รับบริการยินยอมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินหรือข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน เพื่อให้ทางผู้ให้บริการแพลตฟอร์มสามารถเรียกเก็บค่าสมาชิก เงินประกัน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันอาจเกิดขึ้นในอนาคตแก่ผู้รับบริการ

 

1.11 รูปแบบการให้บริการยานพาหนะของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจะมีทั้งหมดสอง (2) รูปแบบ โดยผู้รับบริการสามารถเลือกใช้บริการได้ดังนี้:

 

(ก) การให้บริการรูปแบบ “Return as receive” คือ เมื่อผู้รับบริการรับมอบยานพาหนะแล้ว ในขณะนั้นมีน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ในปริมาณเท่าใด เมื่อส่งมอบยานพาหนะคืน ณ จุดจอดบริการ (จุดที่ผู้รับบริการรับมอบยานพาหนะไป) ของผู้ให้บริการยานพาหนะหรือผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม ผู้รับบริการต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เท่ากับหรือมากกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับมอบไป ทั้งนี้ ต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้ถูกประเภท หากเติมผิดประเภทผู้รับบริการต้องรับผิดในค่าเสียหายจากการดังกล่าว

(ข) การให้บริการรูปแบบ “Pre-paid” คือ ผู้รับบริการจะชำระค่าระยะทางล่วงหน้าให้แก่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม โดยผู้รับบริการจะได้รับบัตรน้ำมัน (Fleet card) และสามารถใช้บัตรน้ำมันได้ ณ สถานีบริการที่กำหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทั้งนี้ ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับบริการที่ต้องคอยตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิงในถังให้เหลือไม่น้อยกว่า ¼ ของถังก่อนนำยานพาหนะคืน ณ จุดจอดบริการ (จุดที่ผู้รับบริการรับมอบยานพาหนะไป) ของผู้ให้บริการยานพาหนะหรือผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม ทั้งนี้ ต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้ถูกประเภท หากเติมผิดประเภทผู้รับบริการต้องรับผิดในค่าเสียหายจากการดังกล่าว

ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในรูปแบบใด ผู้รับบริการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หากผู้รับบริการไม่เติมน้ำมันเชิงเพลิงกลับคืนมาให้เท่ากับหรือมากกว่าปริมาณตามเงื่อนไขที่กำหนด ผู้รับบริการต้องรับผิดในค่าความเสียหายที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเรียกเก็บ อันเป็นไปตามปรากฏในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2

1.12 กรณีไม่พบบัตรเติมน้ำมันที่มีให้บริการในยานพาหนะนั้น ผู้รับบริการมีหน้าที่แจ้งให้ทางผู้ให้บริการแพลตฟอร์มทราบ และหากผู้รับบริการทำบัตรน้ำมันสูญหายต้องชำระค่าปรับจากการสูญหายดังกล่าวให้แก่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม และ/หรือกรณีที่ผู้รับบริการที่เลือกรูปแบบ Return as receive นำบัตรน้ำมันดังกล่าวไปใช้จะต้องชำระค่าใช้บริการเพิ่มเติมให้แก่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม

1.13 หากผู้รับบริการมีความจำเป็นต้องสำรองจ่ายตามกรณีดังนี้:

 

(ก) บัตรเติมน้ำมันไม่สามารถใช้ได้ ณ สถานีบริการที่กำหนด หรือ

(ข) มีเหตุจำเป็นจะต้องนำยานพาหนะเข้าเติมน้ำมันที่สถานีบริการนอกเหนือจากที่กำหนด

 

ให้ผู้รับบริการส่งหลักฐานการชำระเงินให้แก่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจะดำเนินการตรวจสอบและลดยอดค่าใช้บริการจากรายการนั้นตามจำนวนเงินที่ปรากฎบนเอกสารและหลักฐานที่ผู้รับบริการได้ส่งให้แก่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม

 

1.14 ผู้รับบริการสามารถขยายเวลาการจองได้สูงสุดหนึ่ง (1) ชั่วโมงจากเวลาการจองเดิม โดยสามารถทำได้ด้วยตนเองผ่านระบบแอปพลิเคชันของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม และจะต้องชำระค่าบริการในส่วนของเวลาที่จองทันทีตามอัตราที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มกำหนด

1.15 ผู้รับบริการยินยอมให้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม นำข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ระบบไปใช้เพื่อปรับปรุงการให้บริการ หรือการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม

1.16 ผู้รับบริการยินยอมให้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของผู้รับบริการกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้ในทุกกรณี

 

1.17 ผู้รับบริการตกลงเลือกและจองยานพาหนะ ผ่านแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นยานพาหนะยี่ห้อ รุ่น และหมายเลขทะเบียน รวมถึงระยะเวลาการใช้บริการ อันปรากฏตามระบบการจองในแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม ซึ่งยานพาหนะดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้บริการยานพาหนะ ผู้รับบริการจะต้องนำยานพาหนะไปใช้เพื่อส่วนตนเท่านั้น ห้ามมิให้นำไปให้บุคคลอื่นใช้งาน อย่างไรก็ตามหากผู้รับบริการฝ่าฝืนนำยานพาหนะดังกล่าวไปให้บุคคลอื่นใช้งาน และเกิดความเสียหายหรือสูญหายใด ๆ ผู้รับบริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น


1.18 ผู้ให้บริการยานพาหนะจะต้องทำการสมัครสมาชิกโดยให้ข้อมูลแก่ทางผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม โดยสถานะสมาชิกของผู้ให้บริการยานพาหนะจะไม่ถูกยืนยันโดยทันที ทั้งนี้ต้องผ่านเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มกำหนด การยืนยันสถานะสมาชิก ความต่อเนื่องของสถานะสมาชิกจะเป็นการตัดสินใจของทางผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเพียงฝ่ายเดียวในทุกกรณี ทั้งนี้ ผู้ให้บริการยานพาหนะจะต้องอัปโหลดบัตรประชาชนด้านหน้าและด้านหลัง รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งลงนามลายมือชื่อยอมรับข้อตกลงการเข้าร่วมการให้บริการโดยถือให้การลงนามแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-signature) หรือการยินยอมแบบใด ๆ ก็ตาม เป็นการตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขตามข้อตกลงฉบับนี้

1.19 ผู้ให้บริการยานพาหนะมีหน้าที่ส่งมอบยานพาหนะที่ผู้ให้บริการยานพาหนะมีความประสงค์จะนำมาให้บริการตามสัญญาฉบับนี้แก่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเพื่อติดตั้งระบบและซอฟต์แวร์ที่ใช้ดำเนินการ ณ บริษัท ฮ้อปคาร์ จำกัด สำนักงานใหญ่เลขที่ 128/21 ชั้น 3 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

1.20 ผู้ให้บริการยานพาหนะมีหน้าที่ต้องดูแลรักษายานพาหนะและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาให้ยานพาหนะอยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งานอยู่ตลอดระยะเวลาตามสัญญานี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของการให้บริการยานพาหนะ ซึ่งรวมถึงค่าประกันภัยรถเชิงพาณิชย์ ค่าล้างรถ ค่าน้ำมันเครื่อง ค่ายางรถ ค่าภาษี เป็นต้น 

ทั้งนี้หากยานพาหนะไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมให้บริการภายในเจ็ดสิบสอง (72) ชั่วโมงหลังจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มแจ้งผู้ให้บริการยานพาหนะทราบ ถือว่าผู้ให้บริการยานพาหนะยินยอมให้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม เข้าดูแลรักษา ซ่อมแซมหรือแก้ไขยานพหานะ โดยผู้ให้บริการยานพาหนะจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ทั้งนี้ หากผู้ให้บริการยานพาหนะไม่ดำเนินการทำประกันภัยเชิงพาณิชย์ แต่ใช้ประกันภัยส่วนบุคคลหรือประกันภัยยานพาหนะภาคบังคับ (Compulsory Third Party Insurance) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 หรือที่เรียกว่า การประกันภัย พ.ร.บ. นั้น หากเกิดอุบัติเหตุใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดของผู้รับบริการหรือไม่ก็ตาม ผู้ให้บริการยานพาหนะตกลงยินยอมรับความเสี่ยงภัยดังกล่าว และเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวยานพาหนะจากอุบัติเหตุนั้นเอง

1.21 ผู้ให้บริการยานพาหนะจะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลและซ่อมแซมรถ ในกรณีใด ๆ อันยานพาหนะเกิดความเสื่อมสภาพหรือมีปัญหาเนื่องจากการใช้งานตามปกติหรือกรณียานพาหนะเกิดอุบัติเหตุใด ๆ อันไม่ใช่ความรับผิดของผู้รับบริการ

 

1.22 ผู้ให้บริการยานพาหนะ มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลใด ๆ ที่จำเป็นในการให้บริการได้ทันที อาทิ การตรวจสอบข้อมูลสถานะรถจาก GPS ที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มติดตั้งในยานพาหนะทุกคัน การรับจอง รายได้จากการให้บริการยานพาหนะ รวมถึงข้อมูลผู้รับบริการที่ใช้บริการยานพาหนะที่จำเป็นต่อการให้บริการ และข้อมูลอื่น ๆ โดยผ่านระบบของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม โดยผู้ให้บริการแพลตฟอร์มและ/หรือผู้ให้บริการยานพาหนะจะเก็บ รวบรวม ใช้ รวมถึงลบ ทำลาย ข้อมูลของผู้รับบริการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (อันปรากฏในข้อ 12.2) ผู้รับบริการยินยอมให้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มนำข้อมูลไปใช้เพื่อพัฒนา ปรับปรุงระบบการบริการที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม อีกทั้งผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม รวมทั้งพนักงานหรือตัวแทนของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มมีสิทธิเข้าตรวจสอบหรือติดตามยานพาหนะ ณ ที่ทำการของผู้รับบริการ หรือ ณ สถานที่ใด ๆ ที่ยานพาหนะนั้นตั้งอยู่ ในเวลาอันสมควร โดยผู้ให้บริการแพลตฟอร์มไม่จำต้องแจ้งให้ผู้รับบริการทราบล่วงหน้า

1.23 ผู้ให้บริการยานพาหนะมีหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติของผู้รับบริการก่อนเพื่ออนุมัติหรือปฏิเสธการจองภายในสิบสอง (12) ชั่วโมงหลังจากที่มีการจอง เว้นแต่ผู้ให้บริการยานพาหนะได้มอบหมายให้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเป็นผู้พิจารณาการจองแทนตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน โดยผู้ให้บริการแพลตฟอร์มไม่ต้องรับผิดหากเกิดความเสียหายอันเกิดจากการอนุมัติการจองแทนผู้ให้บริการยานพาหนะ

 

1.24 ผู้ให้บริการยานพาหนะยินยอมให้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม นำข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ระบบไปใช้เพื่อปรับปรุงการให้บริการ หรือการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม

 

1.25 ผู้ให้บริการยานพาหนะยินยอมให้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของผู้ให้บริการยานพาหนะกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้ในทุกกรณี

 

1.26 ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเป็นเจ้าของระบบแพลตฟอร์มทั้งหมดและมีหน้าที่พัฒนา ปรับปรุง รักษาระบบแพลตฟอร์มดังกล่าว อันเป็นการให้บริการรถแบบ On Demand (แบบเรียกใช้ได้ตามความต้องการ) ผ่านแอปพลิเคชันชื่อ HAUP และมีหน้าที่อัปเดตซอฟแวร์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด

 

1.27 ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเป็นเจ้าของและมีหน้าที่ติดตั้งเทคโนโลยีที่เรียกว่า Vehicle Tracking and Access (VTA) หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอุปกรณ์ควบคุมการสตาร์ทในยานพาหนะของผู้ให้บริการยานพาหนะเพื่อวัตถุประสงค์และประโยชน์สูงสุดในการให้บริการยานพาหนะ

1.28 ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มมีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการบำรุงรักษา VTA หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอุปกรณ์ควบคุมการสตาร์ทรถ (อันปรากฏวันข้อ 1.27) และระบบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในยานพาหนะของผู้ให้บริการยานพาหนะ (GPS, Mobile App, Tech support) ให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งาน

 

1.29 หากระบบเกิดความขัดข้องผู้ให้บริการแพลตฟอร์มมีหน้าที่ดำเนินการแก้ไขให้สามารถกลับมาใช้งานได้ภายในสี่ (4) ชั่วโมงนับจากได้รับแจ้งจากผู้ให้บริการยานพาหนะหรือนับจากที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มทราบเหตุขัดข้องนั้นด้วยตนเอง

 

1.30 ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลและบริการลูกค้าเฉพาะในส่วนการสอบถามผ่านทางโทรศัพท์ในเรื่องของระบบการจองและการเข้าใช้บริการเท่านั้น

 

1.31 ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มมีหน้าที่อำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูลและฝึกอบรมแก่ผู้ให้บริการยานพาหนะ เพื่อให้ผู้ให้บริการยานพาหนะสามารถตรวจสอบข้อมูลระบบและข้อมูลของผู้รับบริการผ่านทางระบบที่เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลา

 

1.32 ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเป็นเจ้าของและมีกรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในระบบตลอดจนทรัพย์สินทางปัญญาอันเกี่ยวข้องกับระบบทั้งหมด

 

1.33 ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเป็นผู้จัดหาและ/หรือคัดเลือกที่ตั้งของพื้นที่จอดรถทั้งหมดทุกคัน ซึ่งได้แก่ อาคารสำนักงาน โรงแรม หรือสถานที่อื่นอันเหมาะสมและปลอดภัย โดยผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต้องแจ้งให้ผู้รับบริการทราบถึงตำแหน่งที่ตั้งของยานพาหนะแต่ละคัน และหากมีการย้ายพื้นที่การจอดจะต้องแจ้งผู้ให้บริการยานพาหนะทราบโดยทันที ทั้งนี้ ผู้ให้บริการยานพาหนะสามารถจัดหาและคัดเลือกที่ตั้งของพื้นที่จอดดังกล่าวได้ หากได้รับความยินยอมจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม

 

1.34 ในกรณีที่ยานพาหนะสูญหายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้รับบริการจะไม่ส่งมอบยานพาหนะคืนตามกำหนด ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มมีหน้าที่ต้องให้ความช่วยเหลือผู้ให้บริการยานพาหนะทันทีในการติดตามยานพาหนะกลับคืน ทั้งด้านการติดตามผ่านระบบและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแจ้งรายละเอียดของผู้รับบริการให้ผู้ให้บริการยานพาหนะทราบ

1.35 ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มมีหน้าที่แจ้งให้ผู้ให้บริการยานพาหนะทราบทันทีเมื่อทราบว่ายานพาหนะเกิดอุบัติเหตุ มีรอยเฉี่ยวชน หรือเกิดความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ รวมทั้งต้องแจ้งรายละเอียดของการเกิดความเสียหายนั้นเท่าที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มมีข้อมูล อาทิ ผู้รับบริการหรือบุคคลที่ทำให้เกิดความเสียหาย และข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่ผู้ให้บริการยานพาหนะ และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต้องให้ความช่วยเหลือ และร่วมกับผู้ให้บริการยานพาหนะติดตามให้ผู้รับบริการและบุคคลที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบความเสียหายดังกล่าวที่เกิดขึ้น

 

1.36 ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจะต้องตรวจสอบผู้รับบริการ รวมถึงกำหนดให้ผู้รับบริการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งแจ้งให้ผู้รับบริการรับทราบและยอมรับว่าหากยานพาหนะที่ให้บริการเกิดอุบัติเหตุ หรือได้รับความเสียหายแล้วไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือได้รับความคุ้มครองไม่เต็มจำนวนมูลค่าความเสียหาย ผู้รับบริการที่กระทำให้เกิดความเสียหายต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายทั้งสิ้น

ข้อ 2. การชำระหนี้ตามสัญญา

หลังจากผู้รับบริการได้ตกลงการรับบริการจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม ผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้รับบริการตกลงชำระค่าบริการให้แก่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มทุกครั้ง โดยชำระตามใบแจ้งหนี้ที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเรียกเก็บ

ข้อ 3. การส่งมอบยานพาหนะ

3.1 ผู้ให้บริการยานพาหนะต้องนำยานพาหนะจอด ณ ที่จอดเฉพาะ ตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ อันเป็นที่จอดของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มซึ่งกำหนดเป็นจุดจอดประจำในการให้บริการยานพาหนะตามข้อตกลงนี้

3.2 เมื่อผู้รับบริการรับมอบยานพาหนะที่จองไว้ผ่านแอปพลิเคชันด้วยตัวเองตามจุดบริการที่ได้กำหนดไว้ในระบบ (ตามข้อ 3.1) ผู้รับบริการต้องตรวจสอบสภาพว่ายานพาหนะมีความผิดปกติ ชำรุด บกพร่องหรือมีความเสียหายใด ๆ หรือไม่ หากผู้รับบริการพบเหตุดังกล่าวให้ผู้รับบริการรายงานแก่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มทราบทันที เพื่อแจ้งสภาพยานพาหนะ ณ เวลาก่อนเริ่มใช้งาน หากไม่พบเหตุดังกล่าวหรือมิได้มีการแจ้งเหตุใด ๆ แก่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม ถือว่าผู้รับบริการรับมอบยานพาหนะจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มโดยถูกต้องเรียบร้อยทุกประการแล้ว

ข้อ 4. คุณสมบัติของผู้รับบริการ

ผู้รับบริการจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

 

4.1 ผู้รับบริการต้องเป็นบุคคลอายุครบ 20 บริบูรณ์

 

4.2 ผู้รับบริการต้องมีใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะ หรือมีใบอนุญาตขับขี่ต่างประเทศหรือสากล ที่สามารถขับยานพาหนะได้ตามกฎหมายไทยที่มีอายุไม่น้อยกว่าหนึ่ง (1) ปี หากกรณีผู้รับบริการใช้ใบอนุญาตขับขี่ใด ๆ ที่ไม่ใช่ใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะของประเทศไทย จะต้องมีการระบุวันหมดอายุบนบัตร ต้องระบุประเภทรถที่ขับขี่ได้ โดยระบุเป็นภาษาอังกฤษชัดเจน

 

4.3 ผู้รับบริการต้องไม่เป็นผู้ขับขี่ต้องห้ามตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย

4.4 ผู้รับบริการจะต้องไม่เป็นผู้มีอาการดังต่อไปนี้:

 

(ก) ตาบอดสี หรือโรคอื่น ๆ อันเกี่ยวกับสายตาที่ทำให้มองเห็นวิสัยทัศน์แคบลง อาทิ ต้อหินหรือต้อกระจก รวมถึงบุคคลที่มีประสาทตาเสื่อม

(ข) หูหนวก

(ค) โรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว (Bipolar disorder)

(ง) โรคพาร์กินสัน (Parkinson disease)

(จ) มีอาการชักกระตุกตลอดเวลาหรือเป็นช่วงเวลา

(ฉ) อาการ ความเจ็บป่วย หรือโรคอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน

(ช) ถูกถอดถอนใบอนุญาตขับขี่ หรือเคยต้องโทษอันมีคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีอาญา

ข้อ 5. หน้าที่ของผู้รับบริการ

5.1 ในการขับขี่ยานพาหนะ ผู้รับบริการต้องมีสภาพร่างกายและจิตใจที่พร้อมที่จะขับขี่ ควบคุม ยานพาหนะได้อย่างดี ไม่ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ตรวจสอบสภาพยานพาหนะก่อนขับขี่ ไม่ดื่มสุรา ไม่ใช้สารเสพติดหรือสารอื่นใดที่ก่อให้เกิดผลกระทบอันทำให้การขับขี่ยานพาหนะไม่มีประสิทธิภาพ

 

5.2 ผู้รับบริการ มีหน้าที่รับผิดชอบค่าจอดรถ ค่าไฟฟ้า ค่าธรรมเนียมผ่านทาง ค่าทางด่วน รวมถึงค่าปรับตามกฎหมายกรณีที่ผู้รับบริการกระทำผิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร

 

5.3 ผู้รับบริการมีหน้าที่นำยานพาหนะที่ใช้บริการไปทำประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเห็นชอบ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับบริการเอง 

โดยการประกันดังกล่าวต้องมีผลคุ้มครองความสูญหายและเสียหายทุกประเภท ซึ่งรวมถึงความสูญหายหรือเสียหายที่เกิดแก่ ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกในวงเงินประกันตามที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเห็นสมควร และต้องมีอายุการคุ้มครองตามระยะเวลาตลอดสัญญานี้หรือจนกว่าผู้ให้บริการแพลตฟอร์มและ/หรือผู้ให้บริการยานพาหนะจะได้รับยานพาหนะคืนจากผู้รับบริการ โดยระบุชื่อผู้รับบริการกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเป็นผู้เอาประกันภัย และระบุผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเป็นผู้รับผลประโยชน์ในกรณีที่มีความสูญหายหรือเสียหาย ผู้รับบริการจะต้องจัดส่งกรมธรรม์ รวมทั้งใบสำคัญการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวให้แก่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม 

ทั้งนี้ ในการทำประกันภัยดังกล่าวข้างต้น ผู้รับบริการยินยอมเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันภัย ยินยอมซ่อมแซมยานพาหนะให้กลับคืนมาดี และปกป้องมิให้ผู้ให้บริการยานพาหนะและ/หรือผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต้องเสียหายจากความสูญหายใด ๆ อันเกิดแก่ยานพาหนะนั้น และ/หรือบุคคลหรือทรัพย์สินอื่นโดยไม่อาจได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้รับบริการได้ทำไว้ตามสัญญาฉบับนี้ หากผู้ให้บริการยานพาหนะและ/หรือผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต้องสูญเสียหรือเสียหายดังกล่าวอย่างไร ผู้รับบริการตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายทั้งสิ้น เมื่อผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเรียกร้องให้กระทำเช่นนั้น ทั้งนี้ แม้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มไม่เรียกร้องโดยทันทีหรือในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ ไม่ถือเป็นการเสียสิทธิและ/หรือสละสิทธิในการเรียกร้องหรือดำเนินการใดที่เกี่ยวข้องต่อไป และผู้รับบริการตกลงรับผิดชอบอัตราค่าใช้จ่ายส่วนแรก ตามอัตราซึ่งปรากฏในเอกสารแนบท้ายสัญญา อย่างไรก็ตามหากกรณีอัตราค่าใช้จ่ายส่วนแรกดังกล่าว มีการเปลี่ยนแปลงอัตราไปตามกฎหมาย ตามประกาศกำหนดของกรมการประกันภัย หรือตามผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเห็นสมควร ผู้รับบริการตกลงชำระค่าใช้จ่ายส่วนแรกตามอัตราที่เปลี่ยนแปลงใหม่

 

5.4 ผู้รับบริการจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทประกันภัยทุกประการ หากผู้รับบริการปฏิบัติผิดเงื่อนไขและ/หรือก่อให้เกิดความเสียหายอันเกินความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย ผู้รับบริการตกลงเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

 

5.5 ผู้รับบริการมีหน้าที่ใช้ยานพาหนะด้วยความระมัดระวัง และขับขี่บนถนนดังเช่นพฤติการณ์ทั่วไปที่วิญญูชนจะพึงปฏิบัติ

 

5.6 ผู้รับบริการต้องไม่นำยานพาหนะไปใช้ในทางใด ๆ หรือเกี่ยวข้องกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย ตลอดจนไม่บรรทุก ขนย้าย หรือนำพาสิ่งผิดกฎหมายใด ๆ

 

5.7 ผู้รับบริการจะต้องไม่กระทำการดังต่อไปนี้:

ผู้รับบริการต้องไม่ทำการสูบบุหรี่ทุกประเภทภายในยานพาหนะ รวมถึงไม่กระทำการสูบบุรี่แล้วขึ้นยานพาหนะโดยทันทีหรือกระทำการใด ๆ อันทำให้ กลิ่นและ/หรือคราบสกปกรกจากบุหรี่ติดในยานพาหนะ มิเช่นนั้น ผู้รับบริการจะต้องชำระเงินค่าบริการทำความสะอาดเป็นอัตราตามเอกสารแนบท้าย ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าดำเนินการทำความสะอาดที่เกิดขึ้นจริง

ผู้รับบริการต้องไม่ทำการรับประทานอาหารในยานพาหนะ มิเช่นนั้น ผู้รับบริการจะต้องชำระเงินค่าบริการทำความสะอาดเป็นอัตราตามเอกสารแนบท้าย ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าดำเนินการทำความสะอาดที่เกิดขึ้นจริง

ผู้รับบริการต้องไม่นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดขึ้นยานพาหนะ มิเช่นนั้น ผู้รับบริการจะต้องชำระเงินค่าบริการทำความสะอาดเป็นอัตราตามเอกสารแนบท้าย ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าดำเนินการทำความสะอาดที่เกิดขึ้นจริง

ผู้รับบริการต้องไม่นำยานพาหนะไปให้ผู้อื่นขับโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม

ผู้รับบริการต้องไม่ใช้ยานพาหนะเพื่อบรรทุกผู้โดยสารในยานพาหนะเกินกว่าที่กฎหมายหรือผู้ให้บริการแพลตฟอร์มกำหนด

ผู้รับบริการต้องไม่ใช้ยานพาหนะในวัตถุประสงค์อื่นใด นอกจากการใช้ยานพาหนะเพื่อประโยชน์ในการเดินทางของตนเองเท่านั้น รวมถึงไม่นำยานพาหนะไปใช้ในเชิงพาณิชย์

ผู้รับบริการต้องไม่ใช้ยานพาหนะเพื่อการแข่งขันหรือเข้าร่วมการแข่งขันใด ๆ

ผู้รับบริการต้องไม่ใช้ยานพาหนะในการวัดผลหรือทดสอบสมรรถนะของยานพาหนะ หรือทดสอบสมรรถนะของอุปกรณ์ใด ๆ รวมถึงส่วนควบของยานพาหนะ

 

5.8 ในการส่งมอบยานพาหนะคืนให้แก่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม ผู้รับบริการมีหน้าที่ในการดำเนินการดังต่อไปนี้:

  • เมื่อผู้รับบริการรับมอบยานพาหนะ ให้ผู้รับบริการดำเนินการ “Checkin” ในระบบแพลตฟอร์ม และเมื่อเสร็จสิ้นการใช้ยานพาหนะในแต่ละเที่ยวแล้ว ผู้รับบริการจะส่งมอบยานพาหนะให้กับผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม ด้วยการนำยานพาหนะกลับมาจอดคืนยังจุดจอดเดิมที่รับมอบไปเท่านั้น หลังจากนั้นให้ผู้รับบริการดำเนินการ “Checkout หรือ Finish” ในระบบ มิเช่นนั้น ผู้รับบริการจะต้องชำระเงินตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย เพื่อเป็นค่าดำเนินการนำยานพาหนะกลับยังจุดจอดเดิม ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริงอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินการในการนำยานพาหนะกลับ อาทิ ค่าที่จอดรถ ค่าปรับจากการจอดรถในที่ห้ามจอด หรือค่าลากจูง เป็นต้น

  • หากผู้รับบริการไม่สามารถทำการคืนยานพาหนะตามเวลาที่ทางผู้รับบริการได้จองไว้ผ่านทางระบบ ผู้รับบริการจะต้องจ่ายเงินค่าบริการเพิ่มโดยระบบจะคิดค่าบริการเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของอัตราค่าบริการรายชั่วโมงของรถคันนั้น นับตั้งแต่เวลาที่ผู้รับบริการผิดนัดไม่ส่งมอบยานพาหนะคืนตามกำหนด

  • ผู้รับบริการมีหน้าที่นำทรัพย์สินที่มีค่า หรือสิ่งของอื่น ๆ ลงจากยานพาหนะทุกครั้ง เมื่อผู้รับบริการส่งมอบยานพาหนะคืนแก่ผู้ให้บริการยานพาหนะและ/หรือผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม ทั้งนี้ หากทรัพย์สินของผู้รับบริการสูญหาหรือเสียหาย ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

  • ผู้รับบริการมีหน้าที่ในการรักษาความสะอาด และนำขยะลงจากยานพาหนะ เพื่อความพร้อมในการใช้งานของผู้รับบริการอื่นในการให้บริการครั้งต่อไป มิเช่นนั้นผู้รับบริการจะต้องจ่ายเงินค่าบริการทำความสะอาดเป็นจำนวนเงินตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าดำเนินการทำความสะอาดที่เกิดขึ้นจริง

  • ผู้รับบริการมีหน้าที่เติมน้ำมันเชื้อเพลิงในยานพาหนะให้เหลืออย่างน้อยหนึ่งในสี่ (¼) ของถัง (รูปแบบ Pre-paid) หรือ เติมน้ำมันให้เท่ากับหรือมากกว่าที่ได้รับมอบไป (รูปแบบ Return as receive) มิเช่นนั้น ผู้รับบริการจะต้องจ่ายเงินค่าบริการเติมน้ำมันเป็นจำนวนเงินตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย

 

5.9 การให้บริการยานพาหนะตามข้อตกลงนี้เป็นการให้บริการเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของผู้รับบริการอย่างแท้จริง ผู้รับบริการต้องไม่นำยานพาหนะไปใช้เพื่อการพาณิชย์ใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ในทางการจ้างของนายจ้าง การให้บริการ การขนส่ง การรับจ้าง หรือการสร้างรายได้อื่นใด

 

5.10 ผู้รับบริการตกลงที่จะใช้บัตรน้ำมันในยานพาหนะสำหรับใช้เติม ณ สถานีบริการน้ำมันที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มกำหนดในทางสุจริตเท่านั้น หากพบการใช้บัตรน้ำมันที่ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการใช้งานยานพาหนะตามข้อตกลงนี้ หรือมีการทุจริตใด ๆ เกิดขึ้น อาทิ การใช้บัตรน้ำมันเติมน้ำมันในยานพาหนะคันอื่นที่ไม่ใช่ยานพาหนะตามข้อตกลงนี้ ผู้รับบริการรูปแบบ Return as receive นำบัตรน้ำมันไปใช้โดยมิชอบ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจะดำเนินการตามกฎหมายทั้งในทางแพ่งและอาญา รวมถึงหากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มตรวจพบการกระทำดังกล่าว ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจะเรียกเก็บเงินค่าเสียหายเป็นจำนวน 10 เท่าของอัตราการใช้งานที่เกิดขึ้น นอกจากนี้หากกรณีบัตรน้ำมันสูญหาย หรือ ชำรุด ผู้รับบริการจะต้องชำระเงินค่าบริการทำบัตรใหม่เป็นอัตราตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย 

 

5.11 ผู้รับบริการมีหน้าที่ในการชำระเงินไม่เกินเจ็ด (7) วัน นับจากเวลาที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออกใบแจ้งหนี้ หากผู้รับบริการผิดนัดชำระหนี้เกินระยะเวลาดังกล่าว ผู้รับบริการจะต้องชำระดอกเบี้ยเพิ่มอีกในอัตราร้อยละสิบห้า (15) ต่อปี

 

5.12 ตามความแห่งสัญญาข้อตกลงนี้ ผู้ให้บริการยานพาหนะย่อมทราบดีว่าบัตรน้ำมันของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่อยู่ภายในยานพาหนะของผู้ให้บริการยานพาหนะนั้น มีไว้เพื่อให้บริการแก่ผู้รับบริการในรูปแบบ Pre-paid เท่านั้น ผู้ให้บริการยานพาหนะตกลงไม่นำบัตรน้ำมันไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นทั้งสิ้น หากพบการใช้บัตรน้ำมันที่มิชอบ หรือมีการทุจริตใด ๆ เกิดขึ้น ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจะดำเนินการตามกฎหมายทั้งในทางแพ่งและอาญา รวมถึงหากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มตรวจพบการกระทำดังกล่าว ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจะเรียกเก็บเงินค่าเสียหายเป็นจำนวน 10 เท่าของอัตราการใช้งานที่เกิดขึ้น

 

5.13 การหักบัญชีธนาคาร: หากมีค่าใช้จ่ายหรือค่าความเสียหายอื่นใด อาทิ ค่าความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นต่อยานพาหนะ ค่าปรับจากการคืนยานพาหนะล่าช้า การนำบัตรน้ำมันไปใช้โดยมิชอบ การเติมเชื้อเพลิงที่ผิดประเภท ค่าถอนการติดตั้งระบบภายในยานพาหนะที่ติดตั้งโดยผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม อาทิ GPS, IOT Board เป็นต้น และเหตุที่ต้องถอนการติดตั้งดังกล่าวไม่ใช่ความรับผิดของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม รวมถึงเหตุอื่นใดที่อาจเกิดมีขึ้นอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม ผู้รับบริการและผู้ให้บริการยานพาหนะ (“คู่สัญญาฝ่ายอื่น”) ตกลงและยินยอมให้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดำเนินการหักชำระเงินเพื่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ดังกล่าว จากบัตรเครดิตและ/หรือบัตรเดบิตที่ลงทะเบียนไว้ผ่านแอปพลิเคชันฮ้อป โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้หากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มไม่สามารถหักชำระผ่านบัญชีได้ และ/หรือวงเงินคงเหลือของคู่สัญญาฝ่ายอื่นไม่เพียงพอต่อการชำระ และ/หรือเพราะเหตุอื่นใด รวมถึงหากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มยังมิได้เรียกชำระทันทีในขณะนั้น ไม่ถือเป็นการตัดสิทธิของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่จะเรียกร้องให้คู่สัญญาฝ่ายอื่นชำระเงินจำนวนที่เกิดขึ้นดังกล่าว

ข้อ 6. ความรับผิดในความเสียหายของยานพาหนะและหน้าที่ของผู้รับบริการเมื่อเกิดความเสียหาย

6.1 ผู้รับบริการจะต้องรับผิดในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นในทุกกรณี ยกเว้นความเสียหายใดที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้รับบริการ หรือความเสียหายยังคงเกิดมีขึ้นแม้นว่าผู้รับบริการได้ใช้ยานพาหนะเยี่ยงวิญญูชนพึงปฏิบัติในการใช้ยานพาหนะแล้ว 

 

6.2 หากยานพาหนะเกิดความผิดปกติ บกพร่อง ชำรุด หรือเสียหาย ผู้รับบริการต้องไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใดดำเนินการซ่อมแซมยานพาหนะ รวมทั้งการติดตั้งหรือถอดเครื่องยนต์ อุปกรณ์ยานพาหนะ อุปกรณ์ประดับเครื่องยนต์ใดของยานพาหนะ และต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มทราบถึงเหตุดังกล่าวที่เกิดขึ้นทันที

 

6.3 ผู้รับบริการตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาให้บริการนี้อย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดการคุ้มครองอย่างครบถ้วนตามกรมธรรม์ประกันภัย โดยรายละเอียดความคุ้มครองเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มระบุไว้บนเว็บไซต์ (website) ของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม ทั้งนี้ผู้รับบริการได้ทราบแล้วว่า การประกันภัยนี้ไม่ได้คุ้มครองทรัพย์สินใด ๆ ที่อยู่ภายในยานพาหนะ

 

6.4 หลังเกิดอุบัติเหตุกับยานพาหนะ ผู้รับบริการต้องไม่รับยอมรับผิดใด ๆ ต่อบุคคลภายนอกและต้องติดต่อผู้ให้บริการแพลตฟอร์มและ/หรือผู้ให้บริการยานพาหนะ ในโอกาสแรกที่ผู้รับบริการสามารถจะกระทำได้อย่างปลอดภัย เพื่อให้ตัวแทนบริษัทประกันภัยดำเนินการเกี่ยวกับการชำระค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุนั้น หากเพิกเฉยและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มได้ตรวจพบความเสียหายที่เกิดขึ้น ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจะดำเนินการปรับเงินจากความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นอัตราตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงที่ผู้รับบริการต้องรับผิดชอบ

 

6.5 ผู้รับบริการตกลงจะเป็นผู้ชำระค่าความเสียหายส่วนแรกซึ่งระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุโดยผู้รับบริการเป็นฝ่ายผิด และในกรณีที่ไม่สามารถระบุคู่กรณีในการเกิดอุบัติเหตุครั้งนั้น ๆ ได้

 

6.6 ผู้รับบริการจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมด ในกรณีที่ยานพาหนะเกิดอุบัติเหตุ และถูกประเมินว่าเป็นยานพาหนะที่เกิดความเสียหายโดยสิ้นเชิงและประกันภัยไม่อนุมัติให้ซ่อม (Total loss) ผู้รับบริการตกลงชำระเงินค่าส่วนต่างระหว่างราคาซื้อยานพาหนะคันใหม่ที่รุ่นและเครื่องยนต์เหมือนยานพาหนะที่ให้บริการกับค่าเสียหายที่บริษัทประกันภัยชำระให้แก่ผู้ให้บริการยานพาหนะ หากยานพาหนะรุ่นดังกล่าวไม่มีจำหน่ายอยู่ในท้องตลาด ให้ยึดถือราคาของยานพาหนะที่รุ่นและเครื่องยนต์ใกล้เคียงกับยานพาหนะที่เกิดความเสียหายมากที่สุด โดยดุลยพินิจในการเลือกยานพาหนะที่รุ่นและเครื่องยนต์ใกล้เคียงกันให้เป็นดุลยพินิจของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มแต่เพียงผู้เดียว

 

6.7 ผู้รับบริการตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจากการใช้ยานพาหนะ อาทิ ค่าปรับจากการกระทำผิดกฎหมายจราจร ค่าทางด่วน ค่าจอดรถ เป็นต้น 

 

6.8 ผู้รับบริการต้องชำระค่าเสียหายเมื่อยานพาหนะประสบภัยพิบัติอุกทกภัยหรือน้ำท่วม หรือการที่ผู้รับบริการขับรถลุยหรือฝ่าน้ำท่วม อันทำให้ยานพาหนะได้รับความเสียหาย ผู้รับบริการจะต้องชำระค่าเสียหายทุกรณีไม่ว่าจะซื้อประกันเพิ่มเติมไว้หรือไม่ก็ตาม โดยอัตราความรับผิด อันปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ดังต่อไปนี้:

(ก) หากยานพาหนะถูกน้ำท่วม หรือผู้รับบริการนำยานพาหนะไปขับลุยน้ำท่วม อันทำให้เกิดความเสียหายต่อพื้นรถ อัตราค่าความเสียหาย 50,000 บาทขึ้นไป

(ข) หากยานพาหนะถูกน้ำท่วม หรือผู้รับบริการนำยานพาหนะไปขับลุยน้ำท่วม อันทำให้เกิดความเสียหายภายในรถในส่วนเบาะที่นั่งหรือส่วนล่างของคอนโซลหน้ารถ อัตราค่าความเ

สียหาย 70,000 บาทขึ้นไป 

(ค) หากยานพาหนะถูกน้ำท่วม หรือผู้รับบริการนำยานพาหนะไปขับลุยน้ำท่วม ทำให้เกิดความเสียหายตั้งแต่ส่วนของคอนโซลหน้ารถ ครึ่งคันรถจนถึงทั้งคันรถ อัตราค่าความเสียหาย 100,000 บาทขึ้นไป

ในกรณีที่ผู้รับบริการต้องรับผิดในความเสียหาย ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามดังที่กล่าวมาตามข้อตกลงหรือสัญญานี้ ผู้รับบริการจะต้องรับผิดและชดใช้ตามความเสียหายจริงอันอาจคำนวณจากมูลค่าของยานพาหนะนั้น ทั้งนี้แล้วแต่ดุลพินิจของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม

6.9 รถยนต์ทดแทน ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจะส่งมอบรถยนต์ทดแทนให้แก่ผู้รับบริการ ในกรณีที่ยานพาหนะอันเป็นทรัพย์สินตามสัญญานี้เกิดปัญหาจากการใช้งานตามปกติหรืออุบัติเหตุในกรณีที่ไม่ใช่ความรับผิดของผู้รับบริการ ทั้งนี้ หากเกิดอุบัติเหตุอันเป็นความรับผิดของผู้รับบริการ หากผู้รับบริการนั้นประสงค์จะรับรถยนต์ทดแทนให้ผู้รับบริการแจ้งต่อผู้ให้บริการแพลตฟอร์มทราบ และผู้รับบริการจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและค่าบริการการใช้บริการรถยนต์ทดแทนดังกล่าว โดยหน้าที่และความรับผิดของผู้รับบริการต่อรถยนต์ทดแทนนี้หากเกิดกรณีใด ๆ ต่อรถยนต์ทดแทนดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ อันให้เปรียบเสมือนว่ารถยนต์ทดแทนนั้นเป็นรถยนต์คันแรกที่ผู้รับบริการได้รับมอบจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม อย่างไรก็ตามจะส่งมอบรถยนต์ทดแทนหรือไม่ อย่างไรนั้น ให้ถือเป็นดุลยพินิจของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มแต่เพียงผู้เดียว

ข้อ 7. การบอกเลิกสัญญา

7.1  ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด เมื่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้บอกกล่าวให้ดำเนินการแก้ไขภายในกำหนดเจ็ด (7) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือและคู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับคำบอกกล่าวนั้นไม่ปฏิบัติตามหรือไม่ดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้คู่สัญญาฝ่ายที่บอกกล่าวนั้นบอกเลิกสัญญาได้ทันที และมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งหลายที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการผิดสัญญาดังกล่าว

 

7.2 ในกรณีที่ผู้รับบริการไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือมีเหตุใด ๆ ที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเห็นสมควร (ตามข้อ 7.3 (ค)) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันทีโดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และผู้รับบริการยินยอมให้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มและ/หรือผู้ให้บริการยานพาหนะ มีสิทธิเข้าไปในพื้นที่ที่ยานพาหนะจอดอยู่และเข้าครอบครองยานพาหนะได้ทันที ทั้งนี้ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม ยังมีสิทธิเรียกเก็บค่าตอบแทนใด ๆ ตามสัญญานี้ และยังมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการผิดสัญญาดังกล่าวนั้น  

 

7.3 เหตุอื่น ๆ ที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มสามารถบอกเลิกสัญญาได้ทันที รวมถึงระงับการใช้งานยานพาหนะได้ทันที โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า:

 

(ก) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มตรวจพบพฤติกรรมหรือพฤติการณ์ต้องสงสัยที่เสี่ยงต่อการถูกโจรกรรม

(ข) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มตรวจพบผู้รับบริการขณะนั้นกำลังขับขี่ยานพาหนะออกนอกชายแดนประเทศไทย หรือขับขี่ในเส้นทางที่สามารถมุ่งออกนอกราชอาณาจักรไทย ตามระยะทางที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเห็นสมควรว่าอาจเสี่ยงต่อการโจรกรรม หรือ

(ค) เหตุอื่นใด ที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเห็นสมควร

 

กรณีผู้รับบริการและ/หรือผู้ร่วมเดินทาง ขับขี่ยานพาหนะเข้าใกล้เขตชายแดนประเทศโดยไม่แจ้งผู้ให้บริการแพลตฟอร์มทราบ ถือว่าผู้รับบริการกระทำผิดสัญญาและถือว่าสัญญาฉบับนี้ตกเป็นโมฆะทั้งสิ้น ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มมีสิทธิริบเงินประกันและบอกเลิกสัญญาทันที โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ทั้งนี้ หากมีการยกเลิกสัญญาผู้รับบริการยินยอมให้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มริบเงินประกันและมอบอำนาจแก่เจ้าพนักงานตำรวจ หรือเจ้าพนักงานของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเข้าครอบครองยานพาหนะหรือทรัพย์สินโดยทันที

รวมถึงดำเนินกระบวนการตามกฎหมายจนถึงที่สุดแก่ผู้รับบริการและ/หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด

 ข้อ 8. ความเป็นโมฆะ

ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งสัญญานี้ตกเป็นโมฆะ คู่สัญญาทั้งสามฝ่ายตกลงถือว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขส่วนที่เป็นโมฆะดังกล่าวนั้นไม่กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์และมีผลบังคับใช้ของข้อกำหนดและเงื่อนไขส่วนอื่น ๆ ของสัญญานี้

 

ข้อ 9. การบอกกล่าว

บรรดาเอกสารหรือหนังสือหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มส่งไปยังคู่สัญญาฝ่ายอื่น ไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียน หรือให้บุคคลนำไปส่งเองก็ตาม หากส่งไปตามที่อยู่และ/หรือสำนักงาน และ/หรือที่ติดต่อทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ได้แจ้งไว้กับผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ก็ตามหรือส่งไม่ได้เพราะมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่และ/หรือสำนักงาน และ/หรือที่ติดต่อทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือที่อยู่และ/หรือสำนักงานถูกรื้อถอนไป และ/หรือที่ติดต่อทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ถูกระงับหรือยกเลิกโดยคู่สัญญาฝ่ายอื่นไม่ได้แจ้งเป็นหนังสือต่อผู้ให้บริการแพลตฟอร์มก็ดี หรือส่งไม่ได้เพราะหาที่ตั้งที่อยู่และ/หรือสำนักงานและ/หรือที่ติดต่อทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ตามที่แจ้งไว้ไม่พบก็ดี ให้ถือว่าคู่สัญญาฝ่ายอื่นได้รับทราบข้อความในเอกสารหรือหนังสือหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์นั้น ๆ โดยชอบแล้ว และให้ถือว่าเอกสารหรือหนังสือหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์นั้น ๆ ได้ส่งโดยชอบแล้ว

 

ข้อ 10. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มมีสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ อัตราค่าธรรมเนียม และรายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม การให้บริการ รวมถึงแอปพลิเคชัน โดยไม่ต้องแจ้งให้คู่สัญญาฝ่ายอื่นทราบล่วงหน้าและถือว่าคู่สัญญาฝ่ายอื่นยินยอมในเงื่อนไขและข้อกำหนด การใช้บริการที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุกกรณี

 

ข้อ 11. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงฉบับนี้ให้ใช้บังคับและการตีความอยู่ภายใต้กฎหมายไทยและให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงฉบับนี้

ข้อ 12. ข้อตกลงทั่วไป

12.1 ในกรณีที่มีกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบของทางราชการ กำหนดให้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต้องเปิดเผยข้อมูล หรือธุรกรรมการเงินของคู่สัญญาต่อเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ เมื่อผู้ให้บริการแพลตฟอร์มได้รับการร้องขอ คู่สัญญาตกลงและยอมรับว่าผู้ให้บริการแพลตฟอร์มมีสิทธิเปิดเผยข้อมูลและ/หรือจัดทำรายงานเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินของตนต่อเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐได้ทุกประการ

 

12.2 ตามความที่ปรากฏในข้อ 1.2, 1.3, 1.5, 1.8, 1.10, 1.16, 1.18, 1.22, 12.1 และความในข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง คู่สัญญาต้องดำเนินการสมัครสมาชิกในระบบแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม และมีการให้ข้อมูลแก่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มมีหน้าที่เก็บข้อมูลของคู่สัญญาอันเป็นข้อมูลส่วนตัว อาทิ ใบอนุญาตขับขี่ บัตรประชาชน และข้อมูลธุรกรรมทางการเงินใด ๆ ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะไม่ว่าโดยทางใด และต้องใช้เอกสาร ข้อมูลของคู่สัญญาเป็นหลักฐานในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น และคู่สัญญายินยอมให้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม นำข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบไปใช้เพื่อปรับปรุงการให้บริการ หรือการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม ทั้งนี้ คู่สัญญาตกลงที่จะให้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเผยเปิดเผยข้อมูลได้ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น หากต้องเปิดเผยตามกฎหมาย อันเป็นการเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งหรือคำพิพากษาศาล ต่อเจ้าหน้าที่และหรือเจ้าพนักงาน หน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรภาครัฐใด ๆ ที่มีอำนาจ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มตกลงใช้ เก็บ รวบรวม รวมถึงการลบหรือทำลายข้อมูลที่เป็นความลับ โดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (2019) (PDPA) 

 

12.3 ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มมีสิทธิโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ให้แก่บุคคลอื่น โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากคู่สัญญา แต่ทั้งนี้จะดำเนินการแจ้งให้คู่สัญญาทราบ (เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นประการอื่น) สำหรับสิทธิและ/หรือหน้าที่ใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ของคู่สัญญา ไม่อาจโอนให้แก่บุคคลอื่นได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม

 

12.4 บรรดาเอกสารแนบท้ายใด ๆ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้

 

12.5 ข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และหากมีข้อความขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันระหว่างภาษา ให้ถือฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

เอกสารแนบท้าย หมายเลข 1​

ข้อกำหนดเพิ่มเติมในการให้บริการยานพาหนะ

 

ห้ามมิให้มีการนำรถออกนอกราชอาณาจักรไทย

ห้ามนำรถไปบรรทุกวัตถุอันตราย หรือวัตถุที่มีอันตราย หรือวัตถุระเบิดใด ๆ

ห้ามนำรถไปใช้ในการกระทำความผิดกฎหมายใด ๆ

ผู้รับบริการจะต้องห้ามนำรถไปใช้ หรือมีส่วนร่วมในการกระทำความผิด ไม่ว่าจะในฐานะตัวการ ผู้สนับสนุน ผู้ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับความผิดที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย หรือการฟอกเงิน โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) หรือเกี่ยวข้องกับความผิดในเรื่องสารเสพติดทุกประเภท

ต้องใช้และดูแลรถเยี่ยงวิญญูชนพึงกระทำต่อรถของตนเอง หากรถเกิดอุบัติเหตุ หรือได้รับความเสียหายแล้วไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยหรือได้รับความคุ้มครองไม่เต็มจำนวนตามมูลค่าความเสียหาย ผู้รับบริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดเองและใช้ยานพาหนะตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและพระราชบัญญัติอย่างเคร่งครัด

เอกสารแนบท้าย หมายเลข 2

เงินประกัน ค่าความเสียหายส่วนแรก ค่าบริการ ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ *

Cancellation Policy

 

 

* เงินประกัน ค่าความเสียหายส่วนแรก ค่าบริการ ค่าปรับและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อัตราที่เรียกให้ชำระดังกล่าวนี้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม และอัตราค่าความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจเรียกเก็บตามอัตราค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง อันเป็นดุลยพินิจของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มแต่เพียงผู้เดียว

** กรณีเติมน้ำมันเชื้อเพลิง หากผู้รับบริการเติมระดับน้ำมันไม่เท่ากับหรือมากกว่าที่รับมอบไปหรือน้อยกว่า ¼ ของถัง ตามความที่ปรากฏในข้อ 1.11 (ก) และ (ข) ค่าปรับอันปรากฏตามตารางแนบท้ายนี้เป็นเพียงค่าปรับส่วนแรกเท่านั้น ยังไม่รวมถึงอัตราเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต้องดำเนินการเติมให้เท่ากับที่ผู้รับบริการรับมอบไป ซึ่งหากผู้รับบริการไม่เติมน้ำมันเชื้อเพลิงกลับคืนมาให้ปริมาณเท่ากับหรือมากกว่าตามเงื่อนไขที่กำหนด ผู้รับบริการตกลงยินยอมชำระเงินตามปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ขาดหายไป เพิ่มเติมจากอัตราตารางค่าปรับข้างต้นอีกสามร้อย (300) บาทต่อขีด

เอกสารแนบท้าย หมายเลข 3

ข้อตกลงเมื่อยานพาหนะประสบภัยพิบัติน้ำท่วม

ข้อตกลงนี้ทำขึ้นระหว่าง บริษัท ฮ้อปคาร์ จำกัด สำนักงานเลขที่ 128/21 ชั้น 3 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400 ทะเบียนเป็นนิติบุคลเลขที่ 0105559066876 ฝ่ายหนึ่ง ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม” กับ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งที่มีชื่อระบุไว้ในสัญญาซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้รับบริการ”  

ข้อตกลงฉบับนี้ทำเนื่องจากสถานการณ์อุทภัยหรือภัยพิบัติน้ำท่วมอาจเกิดมีขึ้นได้ไม่ว่าช่วงเวลาใด ย่อมเป็นภัยพิบัติที่สร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินเป็นอย่างมาก เช่นนี้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจึงเล็งเห็นว่าผู้รับบริการควรใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งในการขับขี่ยานพาหนะ กล่าวคือไม่ควรขับยานพาหนะลุยน้ำท่วมหรือจอดทิ้งไว้เป็นระยะเวลาหนึ่ง เพราะเมื่อมีน้ำเข้ายานพาหนะแม้จะเพียงเล็กน้อยหรืออาจสะสมจนถึงขั้นน้ำท่วมทั้งคัน ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อยานพาหนะ เครื่องยนต์ อุปกรณ์ภายใน และส่วนอื่น ๆ ของยานพาหนะ รวมถึงอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มเติมทำให้ได้รับความเสียหาย จนไม่อาจซ่อมแซมให้กลับมาเหมือนเดิมได้ ดังนั้นเพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงการเกิดความเสียหายดังกล่าว ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจึงกำหนดเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ขึ้น อันมีข้อตกลงดังนี้:

messageImage_1689590159990.jpg

(ก) ในกรณียานพาหนะถูกน้ำท่วม หรือผู้รับบริการนำยานพาหนะไปขับลุยน้ำท่วม อันทำให้เกิดความเสียหายต่อพื้นรถ อัตราค่าความเสียหาย 50,000 บาทขึ้นไป ทุกกรณีไม่ว่าจะซื้อประกันภัยเพิ่มเติมไว้หรือไม่ก็ตาม

 (ข) ในกรณียานพาหนะถูกน้ำท่วม หรือผู้รับบริการนำยานพาหนะไปขับลุยน้ำท่วม อันทำให้เกิดความเสียหายภายในรถในส่วนเบาะที่นั่งหรือส่วนล่างของคอนโซลหน้ารถ อัตราค่าความเสียหาย 70,000 บาทขึ้นไป ทุกกรณีไม่ว่าจะซื้อประกันภัยเพิ่มเติมไว้หรือไม่ก็ตาม

 

(ค) ในกรณียานพาหนะถูกน้ำท่วม หรือผู้รับบริการนำยานพาหนะไปขับลุยน้ำท่วม ทำให้เกิดความเสียหายตั้งแต่ส่วนของคอนโซลหน้ารถ, ครึ่งคันรถ จนถึงทั้งคันรถ อัตราค่าความเสียหาย 100,000 บาทขึ้นไป ทุกกรณีไม่ว่าจะซื้อประกันภัยเพิ่มเติมไว้หรือไม่ก็ตาม

 

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง และนโยบายการคืนเงิน​

 

หากผู้รับบริการยกเลิกการจองภายใน 1 ชม. หลังจากยืนยันการจองและ/หรือหลังจากยืนยันการชำระเงิน ผู้รับบริการจะได้รับเงินค่าบริการคืนเต็มจำนวน

หากผู้รับบริการยกเลิกการจองมากกว่า 48 ชม. ก่อนถึงเวลาใช้งาน ผู้รับบริการจะได้รับเงินค่าบริการคืนเต็มจำนวน

หากผู้รับบริการยกเลิกการจองน้อยกว่า 48 ชม. แต่มากกว่า 24 ชม. ก่อนถึงเวลาใช้งานผู้รับบริการจะต้องชำระค่าบริการยกเลิกการจอง 10% หรือไม่น้อยกว่า 1,200 บาท

หากผู้รับบริการยกเลิกการจองน้อยกว่า 24 ชม. ก่อนถึงเวลาใช้งาน ผู้รับบริการจะต้องชำระค่าบริการยกเลิกการจอง 25% หรือไม่น้อยกว่า 1,500 บาท

หากผู้รับบริการไม่มีการยกเลิกการจองแต่ไม่ได้มารับรถตามเวลาที่จองใช้งาน ผู้รับบริการจะต้องชำระค่าบริการยกเลิกการจองเต็มจำนวน

​ผู้รับบริการต้องยกเลิกการจองก่อนถึงเวลาเริ่มต้นใช้งานที่ได้ระบุไว้ในรายการจองเท่านั้นหากถึงเวลาเริ่มต้นใช้งานแล้วจะไม่ได้รับเงินคืนในทุกกรณี​

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

bottom of page