top of page
Suggested Read
Recent Posts
Follow Haupcar
Archive

“ธุรกิจเช่ารถระยะสั้น” คาร์แชร์ริ่ง ตอบโจทย์คนไทยยุค 4.0ในปัจจุบันนี้การมีรถยนต์เป็นการสิ้นเปลืองของค่าใช้จ่าย เนื่องจากการใช้รถนั้นไม่ได้มีความจำเป็นเหมือนสมัยก่อน ในอนาคตการใช้รถจะยิ่งน้อยลงไป ทางฮ้อปคาร์เลยนำเสนอบริการมาตอบโจทย์คนไทยยุค 4.0

ขอบคุณสำนักข่าว TNN24


bottom of page