เงื่อนไขการให้บริการ

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ
 

          กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้อย่างละเอียด เนื่องจากข้อมูลตามข้อกำหนดและเงื่อนไข การใช้บริการดังกล่าวเป็นข้อมูลสำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิการชดใช้ความเสียหาย และหน้าที่ของท่าน ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ประกอบด้วยข้อจำกัดและข้อยกเว้นรวมถึงหน้าที่ต่าง ๆ ตามกฎหมายและข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้

 

          ฉบับปัจจุบัน เผยแพร่ในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561

          ฉบับปัจจุบัน เริ่มมีผลใช้บังคับในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561

 

คำนิยาม

 

          “รถยนต์” หมายถึง รถที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบการจองและการจัดการรถโดยคิดอัตราค่าเช่าคิดตามการใช้งานจริงเป็นเที่ยว

          “ระบบ” หมายถึง ระบบแอปพลิเคชันจัดการรถเช่า เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คู่สัญญาในการแสดงเจตนาเพื่อทำสัญญาเช่ารถ โดยจะมีการตกลงกันในเรื่องเลือกรถยนต์ที่เช่าระยะเวลาของสัญญาเช่า และสถานที่ส่งมอบรถยนต์ผ่านแอปพลิเคชัน

          “ผู้เช่า” หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลใด ๆ ซึ่งต้องการเช่ารถยนต์เป็นคราว ๆ ไป โดยผู้เช่าได้สมัคร สมาชิกเพื่อใช้บริการรถเช่าและเป็นผู้ขับขี่รถยนต์คันดังกล่าวเอง

          “ผู้ให้เช่า” หมายถึง บริษัท ฮ้อปคาร์จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 87/2 ชั้น 36 ซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ถนน วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และจดทะเบียนเป็นบริษัทในกรุงเทพมหานคร เลขที่ 0105559066876

 

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเงื่อนไขและหลักการดังมีข้อความดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1. วัตถุประสงค์ของสัญญา และวิธีการใช้ระบบ

          1.1 วัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับนี้ คือ ผู้เช่าได้ตกลงเช่ารถยนต์เป็นคราว ๆ ไป โดยที่ผู้ให้เช่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ หรือกรรมสิทธิ์อาจเป็นของผู้อื่นโดยผู้ให้เช่าเป็นผู้จัดหาและมีสิทธิครอบครอง โดยจะกำหนดว่าเป็นรถยนต์คันใด ระยะเวลาการเช่ายาวเพียงใด สถานที่ในการเช่าที่ใด อัตราค่าบริการเท่าใด ผ่านระบบ โดยผู้เช่าจะจ่ายราคาค่าเช่าพร้อมค่าบริการอื่นให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นคราว ๆ ไป โดยมีการคิดค่าบริการตามเวลาที่ต้องการใช้ และระยะทางที่ได้ขับจริงของแต่ละหมายเลขการจองตามที่ผู้ให้เเช่าระบุไว้ในแอปพลิเคชัน โดยค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
          1.2 ผู้เช่าจะต้องทำการสมัครสมาชิกโดยให้ข้อมูลแก่ทางบริษัทฯ โดยสถานะสมาชิกของผู้เช่าจะไม่ถูกยืนยันโดยทันที แต่จะต้องผ่านเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด การยืนยันสถานะสมาชิก ความต่อเนื่องของสถานะสมาชิกจะเป็นการตัดสินใจของทางบริษัทฯเพียงฝ่ายเดียว
          1.3 ผู้เช่าจะต้องอัพโหลดภาพถ่าย บัตรประชาชนด้านหน้า และด้านหลัง ใบขับขี่ด้านหน้า และด้านหลัง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อยอมรับข้อตกลงการใช้บริการโดยถือให้การลงชื่อแบบ E-signature หรือแบบใด ๆ ก็ตาม เป็นการตกลงยอมรับเงื่อนไข ตามสัญญาฉบับนี้
          1.4 ในขั้นตอนการสมัครสมาชิก ผู้ให้เช่าจะเป็นฝ่ายอนุมัติบัญชีผู้ใช้ของผู้เช่าจากหลักฐานประกอบการสมัครที่ผู้เช่าส่ง ผู้เช่าจะต้องยืนยันว่า ข้อมูลประกอบการสมัครที่ให้มานั้นถูกต้อง
          1.5 ผู้เช่าจะต้องแสดงใบอนุญาตขับขี่เมื่อถูกถามถึงโดยมีเหตุอันควรให้ใช้เป็นหลักฐานจากทางบริษัทฯ
          1.6 ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลการสมัคร ผู้เช่ามีหน้าที่จะต้องส่งข้อมูลดังกล่าวให้ทางผู้ให้เช่าและผู้ให้เช่ามีหน้าที่ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลดังกล่าวเช่นเดียวกับการตรวจสอบในขั้นตอนการสมัครสมาชิก เพื่อยืนยันความเหมาะสมและความต่อเนื่องของอายุสมาชิก
          1.7 ผู้ให้เช่าจะไม่รับผิดชอบในกรณีความเสียหายที่เกิดขึ้น ค่าปรับ หรือความรับผิดอื่น ๆ ที่เกิดจากการขาดหลักฐาน หรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการไม่ได้แก้ไขปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัครของสมาชิกใหม่ หรือข้อมูลส่วนตัวของผู้เช่า
          1.8 ผู้ให้เช่ามีหน้าที่เก็บข้อมูลการสมัครของทางสมาชิกของผู้เช่า อันเป็นข้อมูลส่วนตัวเช่น ใบอนุญาตขับขี่ และบัตรประชาชนไว้เป็นความลับ จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะไม่ว่าจะทางใด และใช้เอกสารประกอบ การสมัครเป็นหลักฐานในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น
          1.9 ผู้เช่าจองใช้รถยนต์ผ่านระบบของผู้ให้เช่า โดยกำหนดเวลาที่ต้องการใช้ และสิ้นสุดการใช้เมื่อยืนยันการ จองจะมีการคิดค่าบริการตามเวลาที่จองใช้ทันที และจะได้รับหมายเลขการจอง ซึ่งใช้เพื่อเป็นหมายเลขในการอ้างอิง เพื่อติดต่อกับทางผู้ให้เช่าต่อไป
          1.10 ผู้เช่ายินยอมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน เพื่อให้ทางบริษัทฯสามารถเรียกเก็บค่าสมาชิกและค่าใช้จ่าย อื่น ๆ อันอาจเกิดขึ้นในอนาคตแก่ผู้เช่า
          1.11 ทางผู้ให้เช่ามีบัตรเติมน้ำมันที่สามารถใช้เติมน้ำมันได้ตามสถานีบริการที่กำหนดได้ทุกสาขา โดยผู้เช่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม เป็นหน้าที่ของผู้เช่าที่ต้องคอยตรวจสอบน้ำมันในถังให้เหลือไม่น้อยกว่า ¼ ของถังก่อนนํารถคืนที่จุดบริการของผู้ให้เช่า
          1.12 กรณีไม่พบบัตรเติมน้ำมันที่มีให้บริการในรถ ผู้เช่ามีหน้าที่แจ้งให้ทางบริษัทรับทราบ
          1.13 หากผู้เช่ามีความจำเป็นต้องสำรองจ่ายตามกรณีดังนี้
               1.13.1 บัตรเติมน้ำมันไม่สามารถใช้ได้ที่สถานีบริการที่กำหนด
               1.13.2 มีเหตุจำเป็นจะต้องนํารถเข้าเติมน้ำมันที่สถานีบริการนอกเหนือจากที่กำหนด ให้ผู้เช่าส่งหลักฐานการชำระเงิน ให้แก่ผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่าจะทำการตรวจสอบและลดยอดค่าใช้บริการจากรายการนั้นตามจำนวนเงิน ที่ปรากฎบนหลักฐานที่ผู้เช่าได้ส่งให้แก่ผู้ให้เช่า
          1.14 ผู้เช่าสามารถขยายเวลาการจองได้สูงสุด 1 ชั่วโมง จากเวลาการจองเดิม โดยจะต้องชำระค่าบริการในส่วนของเวลาที่จองทันที สามารถทำได้ได้ด้วยตัวเองผ่านระบบ ตามอัตราราคาที่ผู้ให้เช่ากำหนด
          1.15 ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่านําข้อมูลเกี่ยวกับใช้ระบบไปใช้เพื่อปรับปรุงการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้เช่า

ข้อ 2. การชำระหนี้ตามสัญญา

          หลังจากผู้เช่าได้ตกลงการเช่าจากผู้ให้เช่าผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้เช่าตกลงชำระค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าทุกครั้ง โดยจะชำระตามใบแจ้งหนี้ที่เรียกเก็บ


ข้อ 3. การส่งมอบรถยนต์ที่เช่า


          3.1 ผู้ให้เช่าได้จอดรถยนต์ ณ ที่จอดรถเฉพาะตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งกำหนดเป็นจุดจอดรถประจำ ในการเช่าใช้งานเป็นเที่ยวโดยให้สิทธิ์ใช้ระบบไม่ว่าจะเป็นการจอง และเช่ารถแก่ผู้เช่าเรียบร้อยแล้ว
          3.2 เมื่อผู้เช่ารับมอบรถยนต์ที่จองไว้ผ่านแอปพลิเคชันด้วยตัวเองตามจุดบริการที่ได้กำหนดไว้ในในระบบตามข้อ 3.1 ผู้เช่าต้องตรวจสอบสภาพรถและรายงานแก่บริษัทฯเพื่อแจ้งสภาพรถ ณ ขณะนั้นก่อนเริ่มใช้รถ เมื่อดำเนินการดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่า ผู้เช่ารับมอบรถยนต์จากผู้ให้เช่าแล้ว
          3.3 ก่อนผู้เช่ารับมอบ ผู้เช่ามีหน้าที่ตรวจสอบว่า รถยนต์ผิดปกติ บกพร่อง ชำรุด หรือมีความเสียหายใด ๆ ที่รถยนต์หรือไม่ หากผู้เช่าพบเหตุดังกล่าว ต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบทันที

ข้อ 4. คุณสมบัติของผู้เช่า

          4.1 ผู้เช่าจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
               4.1.1 อายุครบ 18 ปีขึ้นไป
               4.1.2 มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือมีใบอนุญาตขับขี่ต่างประเทศหรือสากล ที่สามารถขับรถยนต์ได้ตามกฎหมายไทยที่มีอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี หากกรณีผู้เช่าใช้ใบอนุญาตขับขี่ใด ๆ ที่ไม่ใช่ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของประเทศไทย จะต้องมีการระบุวันหมดอายุระบุบนบัตร ต้องระบุประเภทรถที่ขับขี่ได้ และจะต้องมีเนื้อหาบนใบขับขี่เป็นภาษาอังกฤษชัดเจน
               4.1.3 ต้องไม่เป็นผู้ขับขี่ต้องห้ามตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
               4.1.4 ต้องไม่เป็นผู้ที่มีอาการดังต่อไปนี้
                    4.1.4.1 ตาบอดสี
                    4.1.4.2 หูหนวก
                    4.1.4.3 ชักกระตุกที่เป็นตลอดเวลา หรือ เป็นพักๆ
                    4.1.4.4 โรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว
                    4.1.4.5 ความเจ็บป่วย อาการ หรือโรคอื่นๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการขับรถยนต์
               4.1.5 ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกถอนใบอนุญาตขับขี่ หรือ เคยต้องโทษตามคำพิพากษาในความผิดอาญาใดๆ

 

ข้อ 5. หน้าที่ของผู้เช่า

          5.1 ในการขับขี่รถยนต์ ผู้เช่าต้องมีสภาพร่างกายและจิตใจที่พร้อมที่จะขับขี่ ควบคุม รถยนต์ได้อย่างดี ไม่ใช้ความเร็วเกิดกำหนด ตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนขับขี่ ไม่ดื่มสุรา ไม่ใช้ยาเสพติด หรือสารอื่นใดที่ก่อให้เกิดผลกระทบ ให้การขับขี่รถยนต์ไม่มีประสิทธิภาพ
          5.2 ผู้เช่ามีหน้าที่ใช้รถยนต์ด้วยความระมัดระวัง และขับขี่บนถนนเหมือนเช่นวิญญูชนจะพึงปฏิบัติโดยพฤติการณ์นั้น
          5.3 ผู้เช่าต้องไม่นำรถยนต์ไปใช้ในทางใด ๆ หรือ เกี่ยวข้องกับการกระทำใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย ตลอดจนไม่บรรทุกหรือนําพาสิ่งผิดกฎหมายใด ๆ ไว้ในรถยนต์
          5.4 ผู้เช่าจะต้องไม่กระทำการดังต่อไปนี้
               5.4.1 ผู้เช่าต้องไม่ทำการสูบบุหรี่ มิเช่นนั้น ผู้เช่าจะต้องจ่ายเงินค่าบริการทำความสะอาดเป็นจำนวนเงินขั้นต่ำ 1,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมถึง ค่าดำเนินการทำความสะอาดที่เกิดขึ้นจริง
               5.4.2 ผู้เช่าต้องไม่ทำการรับประทานอาหารในรถยนต์ มิเช่นนั้น ผู้เช่าจะต้องจ่ายเงินค่าบริการทำความสะอาดเป็นจำนวนเงินขั้นต่ำ 1,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมถึง ค่าดำเนินการทำความสะอาดที่เกิดขึ้นจริง
               5.4.3 ผู้เช่าต้องไม่นำรถยนต์ไปให้ผู้อื่นขับโดยมิได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่า
               5.4.4 ผู้เช่าต้องไม่ใช้รถยนต์เพื่อบรรทุกผู้โดยสารในรถยนต์เกินกว่าที่ผู้ให้เช่ากำหนด
               5.4.5 ผู้เช่าต้องไม่ใช้รถยนต์ในวัตถุประสงค์อื่นใด นอกจาก การใช้รถยนต์เพื่อประโยชน์ในการเดินทางของตนเองเท่านั้น
               5.4.6 ผู้เช่าต้องไม่ใช้รถยนต์ในการแข่งขันต่างๆ หรือ เข้าร่วมในการแข่งกีฬาใด ๆ
               5.4.7 ผู้เช่าต้องไม่ใช้รถยนต์ในการวัดผล หรือทดสอบสมรรถนะของรถยนต์ หรือ ทดสอบสมรรถนะของอุปกรณ์ของรถยนต์ หรือ ทดสอบสมรรถนะของส่วนควบของรถยนต์
          5.5 ในการส่งมอบรถยนต์คืนให้แก่ผู้ให้เช่าผู้เช่ามีหน้าที่ในการดำเนินการดังต่อไปนี้
               5.5.1 เมื่อเสร็จสิ้นการใช้รถยนต์เช่าในแต่ละเที่ยว ผู้เช่าจะส่งมอบรถยนต์ให้กับผู้ให้เช่าด้วยการนํารถยนต์กลับมาจอดยังจุดจอดรถเดิมเท่านั้นและกดปุ่ม “Finish” ในระบบ มิเช่นนั้นผู้เช่าจะต้องจ่ายเงิน จำนวน 1,000 บาท เพื่อเป็นค่าดำเนินการนํารถกลับยังตำแหน่งเดิม ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการนํารถกลับ เช่น ค่าที่จอดรถ, ค่าปรับจากการจอดรถในที่ห้ามจอด หรือค่าลากจูง เป็นต้น
               5.5.2 หากผู้เช่าไม่สามารถทำการคืนรถยนต์ตามเวลาที่ทางผู้เช่าได้จองไว้ผ่านทางระบบ ผู้เช่าจะต้องจ่ายเงิน ค่าบริการเพิ่มเป็น โดยระบบจะคิดค่าบริการเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของอัตราค่าบริการรายชั่วโมงของรถคันนั้นนับตั้งแต่เวลาที่ผู้เช่าผิดนัดไม่ส่งมอบรถยนต์ตามที่กำหนด
               5.5.3 ผู้เช่ามีหน้าที่นําทรัพย์สินที่มีค่า หรือสิ่งของอื่นๆ ลงจากรถยนต์ทุกครั้งหลังจากที่ผู้เช่าส่ง มอบรถยนต์ให้กับผู้ให้เช่า
               5.5.4 ผู้เช่ามีหน้าที่ในการรักษาความสะอาด และนําขยะลงจากรถยนต์เช่า เพื่อความพร้อมในการใช้งานของผู้เช่าอื่นในการเช่ารถครั้งต่อไป มิเช่นนั้น ผู้เช่าจะต้องจ่ายเงิน ค่าบริการทำความสะอาดเป็นจำนวนเงิน 500 บาท ทั้งนี้ไม่รวมถึง ค่าดำเนินการทำความสะอาดที่เกิดขึ้นจริง
               5.5.5 ผู้เช่ามีหน้าที่เติมน้ำมันในรถยนต์ให้เหลืออย่างน้อย ¼ ของถัง มิเช่นนั้น ผู้เช่าจะต้องจ่ายเงินค่าบริการเติมน้ำมันเป็นจำนวนเงิน 500 บาท
          5.6 การเช่ารถยนต์ตามสัญญานี้เป็นการเช่าเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของผู้เช่าอย่างแท้จริง ผู้เช่าต้องไม่นำรถยนต์ไปใช้เพื่อการพาณิชย์ใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้รถในทางที่จ้างของนายจ้าง การให้บริการ การขนส่ง การรับจ้าง การให้ เช่าช่วง หรือ การสร้างรายได้อื่นใด
          5.7 ผู้เช่าตกลงที่จะใช้บัตรน้ำมันในรถยนต์สำหรับใช้เติมสถานีบริการน้ำมันที่ผู้ให้เช่ากำหนด ในทางสุจริตเท่านั้น หากพบการใช้บัตรน้ำมันที่ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการใช้งานรถยนต์ตามสัญญานี้ หรือมีการทุจริตเกิดขึ้น เช่น การใช้บัตรน้ำมันเติมน้ำมันในรถคันอื่นที่ไม่ใช่รถยนต์เช่า ผู้ให้เช่าจะดำเนินการตามกฎหมายทั้งในทางแพ่งและ อาญา รวมถึง หากผู้ให้เช่าตรวจพบกิจกรรมดังกล่าว ผู้ให้เช่าจะเรียกเก็บเงิน ค่าเสียหายเป็นจำนวน 10 เท่าของยอดการใช้งานที่เกิดขึ้น
นอกจากนี้ หากกรณีบัตรน้ำมันสูญหาย หรือ ชำรุด ผู้เช่าจะต้องชำระเงินค่าบริการทำบัตรใหม่เป็นจำนวนเงิน 500 บาท
          5.8 ผู้เช่ามีหน้าที่ในการชำระเงิน ไม่เกิน 7 วัน นับจากเวลาที่ผู้ให้เช่าออกใบแจ้งหนี้ หากผู้เช่าผิดนัดเกิน 7 วัน หลังจากเวลาที่ผู้ให้เช่าออกใบแจ้งหนี้ ผู้เช่าจะต้องชำระเงินเพิ่มอีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี

 

ข้อ 6. ความรับผิดในความเสียหายของรถยนต์และหน้าที่ของผู้เช่าเมื่อเกิดความเสียหาย

 

          6.1 ผู้เช่าจะต้องรับผิดในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นในทุกกรณี ยกเว้น ความเสียหายใดๆที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้เช่า หรือความเสียหายที่ยังเกิดขึ้นแม้นว่าผู้เช่าได้ใช้รถยนต์เยี่ยงวิญญู ชนพึงปฏิบัติในการใช้รถยนต์แล้ว
          6.2 หากรถยนต์เกิดความผิดปกติบกพร่อง ชำรุด หรือเสียหาย ผู้เช่าต้องไม่อนุญาตให้ผู้อื่นดำเนินการซ่อมแซมรถยนต์ รวมทั้งการติดตั้งหรือถอดเครื่องยนต์ อุปกรณ์รถยนต์ อุปกรณ์ประดับยนต์ใด ๆ ของรถยนต์ และต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบถึงเหตุดังกล่าวที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ทันที
          6.3 ผู้เช่าตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเช่านี้อย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดการคุ้มครองอย่างครบถ้วนตามกรมธรรม์ประกันภัย โดยรายละเอียดความคุ้มครองเป็นไปตามที่ผู้ให้เช่าระบุไว้บนเวปไซต์ของผู้ให้เช่า ทั้งนี้ผู้เช่าได้ทราบแล้วว่า การประกันภัยนี้ไม่ได้คุ้มครองทรัพย์สินใด ๆ ที่อยู่ภายในรถยนต์
          6.4 หลังเกิดอุบัติเหตุกับรถยนต์ ผู้เช่าต้องไม่รับยอมรับผิดใด ๆ ต่อบุคคลภายนอกและติดต่อผู้ให้เช่าในโอกาสแรกที่ผู้เช่าสามารถจะกระทำได้อย่างปลอดภัยเพื่อให้ตัวแทนบริษัทประกันภัยดำเนินการเกี่ยวกับการชำระค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุนั้น หากเพิกเฉยและผู้ให้เช่าได้ทำการตรวจพบความเสียหายที่ได้เกิดขึ้นผู้ให้เช่าจะดำเนินการปรับเงิน จากความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงที่ผู้เช่าต้องรับผิดชอบ
          6.5 ผู้เช่าตกลงจะเป็นผู้ชำระค่าความเสียหายส่วนแรก จำนวน 3,000 บาท ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ โดยผู้เช่าเป็นฝ่ายผิด และในกรณีที่ไม่สามารถระบุคู่กรณีในการเกิดอุบัติเหตุครั้งนั้นๆได้
          6.6 ผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมด ในกรณีที่รถยนต์เช่าเกิดอุบัติเหตุ และถูกประเมินว่าเป็นรถยนต์เกิดความเสียหายโดยสิ้นเชิง และประกันภัยไม่อนุมัติให้ซ่อม (Total loss) ผู้เช่าตกลงชำระเงินค่าส่วนต่างระหว่างราคาซื้อรถยนต์คันใหม่ที่รุ่นและเครื่องยนต์เหมือนรถยนต์ที่ให้เช่ากับค่าเสียหายที่บริษัท ประกันภัยชำระให้แก่บริษัทฯ
หากรถยนต์รุ่นดังกล่าวไม่มีขายอยู่ในท้องตลาด ให้ยึดถือราคาของรถยนต์ที่รุ่นและเครื่องยนต์ใกล้เคียงกับรถยนต์ที่เกิดความเสียหายมากที่สุด โดยดุลพินิจในการเลือกรถยนต์ที่รุ่นและเครื่องยนต์ใกล้เคียงกันให้เป็นดุลพินิจของผู้ให้เช่าแต่เพียงผู้เดียว
          6.7 ผู้เช่าตกลงจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจากการใช้รถยนต์ เช่น ค่าปรับที่เกิดจากการผิดกฎหมายจราจรที่เกี่ยวข้อง ค่าทางด่วน ค่าจอดรถ เป็นต้น

ข้อ 7. การบอกเลิกสัญญา

 

          7.1 ในกรณีที่ผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด เมื่อผู้เช่าอีกฝ่ายหนึ่งได้บอกกล่าวให้ดำเนินการแก้ไขภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ และผู้ให้เช่า ไม่ปฏิบัติตามหรือไม่อาจจัดการแก้ไขได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที และเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งหลายที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการผิดสัญญาดังกล่าวนั้น
          7.2 ในกรณีที่ผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือมีเหตุใด ๆ ที่ผู้ให้เช่าเห็นสมควรตามข้อ 7.3.3 ให้ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวก่อน และผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่ามีสิทธิเข้าไปในพื้นที่จอดรถยนต์จอดอยู่และเข้าครอบครองรถยนต์ได้ทันที ทั้งนี้ผู้เช่ายังมีสิทธิเรียกเก็บค่าตอบแทนใดๆตามสัญญานี้และยังมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งหลายที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการผิดสัญญาดังกล่าวนั้น
          7.3 เหตุอื่นๆที่ผู้ให้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญาได้ทันที โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
               7.3.1 ผู้ให้เช่าตรวจพบ พฤติกรรมต้องสงสัยที่เสี่ยงต่อการถูกโจรกรรมรถยนต์
               7.3.2 ผู้ให้เช่าตรวจพบ ผู้เช่าขณะนั้นกำลังขับขี่ออกนอกชายแดนประเทศไทย
               7.3.3 เหตุใด ๆ ที่ผู้ให้เช่าเห็นสมควร

ข้อ 8. ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญานี้เป็นโมฆะ คู่สัญญาทุกฝ่ายตกลงให้ถือว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขส่วนที่เป็นโมฆะดังกล่าวนั้นไม่กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์ และมีผลบังคับใช้ของข้อกำหนดและเงื่อนไขส่วนอื่น ๆ ของสัญญานี้

ข้อ 9. การบอกกล่าวใด ๆ ตามสัญญานี้ จะต้องทำเป็นหนังสือและส่งโดยมือหรือโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังบุคคลและที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ปรากฏอยู่ข้างต้น หรือตามที่อยู่อื่นซึ่งคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะได้แจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบเป็นหนังสือเป็นคราว ๆ ไป ให้ถือว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้รับหนังสือบอกกล่าวและเป็นการส่งคำบอกกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วนับแต่วันที่ไปถึง

เงื่อนไขการให้บริการ

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ
 

     กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้อย่างละเอียด เนื่องจากข้อมูลตามข้อกำหนดและเงื่อนไข การใช้บริการดังกล่าวเป็นข้อมูลสำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิการชดใช้ความเสียหาย และหน้าที่ของท่าน ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ประกอบด้วยข้อจำกัดและข้อยกเว้นรวมถึงหน้าที่ต่าง ๆ ตามกฎหมายและข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้

 

     ฉบับปัจจุบัน เผยแพร่ในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561

     ฉบับปัจจุบัน เริ่มมีผลใช้บังคับในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561

 

คำนิยาม

 

     “รถยนต์” หมายถึง รถที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบการจองและการจัดการรถโดยคิดอัตราค่าเช่าคิดตามการใช้งานจริงเป็นเที่ยว

     “ระบบ” หมายถึง ระบบแอปพลิเคชันจัดการรถเช่า เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คู่สัญญาในการแสดงเจตนาเพื่อทำสัญญาเช่ารถ โดยจะมีการตกลงกันในเรื่องเลือกรถยนต์ที่เช่าระยะเวลาของสัญญาเช่า และสถานที่ส่งมอบรถยนต์ผ่านแอปพลิเคชัน

     “ผู้เช่า” หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลใด ๆ ซึ่งต้องการเช่ารถยนต์เป็นคราว ๆ ไป โดยผู้เช่าได้สมัคร สมาชิกเพื่อใช้บริการรถเช่าและเป็นผู้ขับขี่รถยนต์คันดังกล่าวเอง

     “ผู้ให้เช่า” หมายถึง บริษัท ฮ้อปคาร์จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 87/2 ชั้น 36 ซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ถนน วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และจดทะเบียนเป็นบริษัทในกรุงเทพมหานคร เลขที่ 0105559066876

 

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเงื่อนไขและหลักการดังมีข้อความดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1. วัตถุประสงค์ของสัญญา และวิธีการใช้ระบบ

     1.1 วัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับนี้ คือ ผู้เช่าได้ตกลงเช่ารถยนต์เป็นคราว ๆ ไป โดยที่ผู้ให้เช่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ หรือกรรมสิทธิ์อาจเป็นของผู้อื่นโดยผู้ให้เช่าเป็นผู้จัดหาและมีสิทธิครอบครอง โดยจะกำหนดว่าเป็นรถยนต์คันใด ระยะเวลาการเช่ายาวเพียงใด สถานที่ในการเช่าที่ใด อัตราค่าบริการเท่าใด ผ่านระบบ โดยผู้เช่าจะจ่ายราคาค่าเช่าพร้อมค่าบริการอื่นให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นคราว ๆ ไป โดยมีการคิดค่าบริการตามเวลาที่ต้องการใช้ และระยะทางที่ได้ขับจริงของแต่ละหมายเลขการจองตามที่ผู้ให้เเช่าระบุไว้ในแอปพลิเคชัน โดยค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
     1.2 ผู้เช่าจะต้องทำการสมัครสมาชิกโดยให้ข้อมูลแก่ทางบริษัทฯ โดยสถานะสมาชิกของผู้เช่าจะไม่ถูกยืนยันโดยทันที แต่จะต้องผ่านเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด การยืนยันสถานะสมาชิก ความต่อเนื่องของสถานะสมาชิกจะเป็นการตัดสินใจของทางบริษัทฯเพียงฝ่ายเดียว
     1.3 ผู้เช่าจะต้องอัพโหลดภาพถ่าย บัตรประชาชนด้านหน้า และด้านหลัง ใบขับขี่ด้านหน้า และด้านหลัง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อยอมรับข้อตกลงการใช้บริการโดยถือให้การลงชื่อแบบ E-signature หรือแบบใด ๆ ก็ตาม เป็นการตกลงยอมรับเงื่อนไข ตามสัญญาฉบับนี้
     1.4 ในขั้นตอนการสมัครสมาชิก ผู้ให้เช่าจะเป็นฝ่ายอนุมัติบัญชีผู้ใช้ของผู้เช่าจากหลักฐานประกอบการสมัครที่ผู้เช่าส่ง ผู้เช่าจะต้องยืนยันว่า ข้อมูลประกอบการสมัครที่ให้มานั้นถูกต้อง
     1.5 ผู้เช่าจะต้องแสดงใบอนุญาตขับขี่เมื่อถูกถามถึงโดยมีเหตุอันควรให้ใช้เป็นหลักฐานจากทางบริษัทฯ
     1.6 ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลการสมัคร ผู้เช่ามีหน้าที่จะต้องส่งข้อมูลดังกล่าวให้ทางผู้ให้เช่าและผู้ให้เช่ามีหน้าที่ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลดังกล่าวเช่นเดียวกับการตรวจสอบในขั้นตอนการสมัครสมาชิก เพื่อยืนยันความเหมาะสมและความต่อเนื่องของอายุสมาชิก
     1.7 ผู้ให้เช่าจะไม่รับผิดชอบในกรณีความเสียหายที่เกิดขึ้น ค่าปรับ หรือความรับผิดอื่น ๆ ที่เกิดจากการขาดหลักฐาน หรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการไม่ได้แก้ไขปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัครของสมาชิกใหม่ หรือข้อมูลส่วนตัวของผู้เช่า
     1.8 ผู้ให้เช่ามีหน้าที่เก็บข้อมูลการสมัครของทางสมาชิกของผู้เช่า อันเป็นข้อมูลส่วนตัวเช่น ใบอนุญาตขับขี่ และบัตรประชาชนไว้เป็นความลับ จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะไม่ว่าจะทางใด และใช้เอกสารประกอบ การสมัครเป็นหลักฐานในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น
     1.9 ผู้เช่าจองใช้รถยนต์ผ่านระบบของผู้ให้เช่า โดยกำหนดเวลาที่ต้องการใช้ และสิ้นสุดการใช้เมื่อยืนยันการ จองจะมีการคิดค่าบริการตามเวลาที่จองใช้ทันที และจะได้รับหมายเลขการจอง ซึ่งใช้เพื่อเป็นหมายเลขในการอ้างอิง เพื่อติดต่อกับทางผู้ให้เช่าต่อไป
     1.10 ผู้เช่ายินยอมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน เพื่อให้ทางบริษัทฯสามารถเรียกเก็บค่าสมาชิกและค่าใช้จ่าย อื่น ๆ อันอาจเกิดขึ้นในอนาคตแก่ผู้เช่า
     1.11 ทางผู้ให้เช่ามีบัตรเติมน้ำมันที่สามารถใช้เติมน้ำมันได้ตามสถานีบริการที่กำหนดได้ทุกสาขา โดยผู้เช่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม เป็นหน้าที่ของผู้เช่าที่ต้องคอยตรวจสอบน้ำมันในถังให้เหลือไม่น้อยกว่า ¼ ของถังก่อนนํารถคืนที่จุดบริการของผู้ให้เช่า
     1.12 กรณีไม่พบบัตรเติมน้ำมันที่มีให้บริการในรถ ผู้เช่ามีหน้าที่แจ้งให้ทางบริษัทรับทราบ
     1.13 หากผู้เช่ามีความจำเป็นต้องสำรองจ่ายตามกรณีดังนี้
        1.13.1 บัตรเติมน้ำมันไม่สามารถใช้ได้ที่สถานีบริการที่กำหนด
        1.13.2 มีเหตุจำเป็นจะต้องนํารถเข้าเติมน้ำมันที่สถานีบริการนอกเหนือจากที่กำหนด ให้ผู้เช่าส่งหลักฐานการชำระเงิน ให้แก่ผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่าจะทำการตรวจสอบและลดยอดค่าใช้บริการจากรายการนั้นตามจำนวนเงิน ที่ปรากฎบนหลักฐานที่ผู้เช่าได้ส่งให้แก่ผู้ให้เช่า
     1.14 ผู้เช่าสามารถขยายเวลาการจองได้สูงสุด 1 ชั่วโมง จากเวลาการจองเดิม โดยจะต้องชำระค่าบริการในส่วนของเวลาที่จองทันที สามารถทำได้ได้ด้วยตัวเองผ่านระบบ ตามอัตราราคาที่ผู้ให้เช่ากำหนด
     1.15 ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่านําข้อมูลเกี่ยวกับใช้ระบบไปใช้เพื่อปรับปรุงการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้เช่า

ข้อ 2. การชำระหนี้ตามสัญญา

     หลังจากผู้เช่าได้ตกลงการเช่าจากผู้ให้เช่าผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้เช่าตกลงชำระค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าทุกครั้ง โดยจะชำระตามใบแจ้งหนี้ที่เรียกเก็บ


ข้อ 3. การส่งมอบรถยนต์ที่เช่า


     3.1 ผู้ให้เช่าได้จอดรถยนต์ ณ ที่จอดรถเฉพาะตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งกำหนดเป็นจุดจอดรถประจำ ในการเช่าใช้งานเป็นเที่ยวโดยให้สิทธิ์ใช้ระบบไม่ว่าจะเป็นการจอง และเช่ารถแก่ผู้เช่าเรียบร้อยแล้ว
     3.2 เมื่อผู้เช่ารับมอบรถยนต์ที่จองไว้ผ่านแอปพลิเคชันด้วยตัวเองตามจุดบริการที่ได้กำหนดไว้ในในระบบตามข้อ 3.1 ผู้เช่าต้องตรวจสอบสภาพรถและรายงานแก่บริษัทฯเพื่อแจ้งสภาพรถ ณ ขณะนั้นก่อนเริ่มใช้รถ เมื่อดำเนินการดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่า ผู้เช่ารับมอบรถยนต์จากผู้ให้เช่าแล้ว
     3.3 ก่อนผู้เช่ารับมอบ ผู้เช่ามีหน้าที่ตรวจสอบว่า รถยนต์ผิดปกติ บกพร่อง ชำรุด หรือมีความเสียหายใด ๆ ที่รถยนต์หรือไม่ หากผู้เช่าพบเหตุดังกล่าว ต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบทันที

ข้อ 4. คุณสมบัติของผู้เช่า

     4.1 ผู้เช่าจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
        4.1.1 อายุครบ 18 ปีขึ้นไป
        4.1.2 มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือมีใบอนุญาตขับขี่ต่างประเทศหรือสากล ที่สามารถขับรถยนต์ได้ตามกฎหมายไทยที่มีอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี หากกรณีผู้เช่าใช้ใบอนุญาตขับขี่ใด ๆ ที่ไม่ใช่ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของประเทศไทย จะต้องมีการระบุวันหมดอายุระบุบนบัตร ต้องระบุประเภทรถที่ขับขี่ได้ และจะต้องมีเนื้อหาบนใบขับขี่เป็นภาษาอังกฤษชัดเจน
        4.1.3 ต้องไม่เป็นผู้ขับขี่ต้องห้ามตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
        4.1.4 ต้องไม่เป็นผู้ที่มีอาการดังต่อไปนี้
             4.1.4.1 ตาบอดสี
             4.1.4.2 หูหนวก
             4.1.4.3 ชักกระตุกที่เป็นตลอดเวลา หรือ เป็นพักๆ
             4.1.4.4 โรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว
             4.1.4.5 ความเจ็บป่วย อาการ หรือโรคอื่นๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการขับรถยนต์
        4.1.5 ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกถอนใบอนุญาตขับขี่ หรือ เคยต้องโทษตามคำพิพากษาในความผิดอาญาใดๆ

 

ข้อ 5. หน้าที่ของผู้เช่า

     5.1 ในการขับขี่รถยนต์ ผู้เช่าต้องมีสภาพร่างกายและจิตใจที่พร้อมที่จะขับขี่ ควบคุม รถยนต์ได้อย่างดี ไม่ใช้ความเร็วเกิดกำหนด ตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนขับขี่ ไม่ดื่มสุรา ไม่ใช้ยาเสพติด หรือสารอื่นใดที่ก่อให้เกิดผลกระทบ ให้การขับขี่รถยนต์ไม่มีประสิทธิภาพ
     5.2 ผู้เช่ามีหน้าที่ใช้รถยนต์ด้วยความระมัดระวัง และขับขี่บนถนนเหมือนเช่นวิญญูชนจะพึงปฏิบัติโดยพฤติการณ์นั้น
     5.3 ผู้เช่าต้องไม่นำรถยนต์ไปใช้ในทางใด ๆ หรือ เกี่ยวข้องกับการกระทำใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย ตลอดจนไม่บรรทุกหรือนําพาสิ่งผิดกฎหมายใด ๆ ไว้ในรถยนต์
     5.4 ผู้เช่าจะต้องไม่กระทำการดังต่อไปนี้
        5.4.1 ผู้เช่าต้องไม่ทำการสูบบุหรี่ มิเช่นนั้น ผู้เช่าจะต้องจ่ายเงินค่าบริการทำความสะอาดเป็นจำนวนเงินขั้นต่ำ 1,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมถึง ค่าดำเนินการทำความสะอาดที่เกิดขึ้นจริง
        5.4.2 ผู้เช่าต้องไม่ทำการรับประทานอาหารในรถยนต์ มิเช่นนั้น ผู้เช่าจะต้องจ่ายเงินค่าบริการทำความสะอาดเป็นจำนวนเงินขั้นต่ำ 1,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมถึง ค่าดำเนินการทำความสะอาดที่เกิดขึ้นจริง
        5.4.3 ผู้เช่าต้องไม่นำรถยนต์ไปให้ผู้อื่นขับโดยมิได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่า
        5.4.4 ผู้เช่าต้องไม่ใช้รถยนต์เพื่อบรรทุกผู้โดยสารในรถยนต์เกินกว่าที่ผู้ให้เช่ากำหนด
        5.4.5 ผู้เช่าต้องไม่ใช้รถยนต์ในวัตถุประสงค์อื่นใด นอกจาก การใช้รถยนต์เพื่อประโยชน์ในการเดินทางของตนเองเท่านั้น
        5.4.6 ผู้เช่าต้องไม่ใช้รถยนต์ในการแข่งขันต่างๆ หรือ เข้าร่วมในการแข่งกีฬาใด ๆ
        5.4.7 ผู้เช่าต้องไม่ใช้รถยนต์ในการวัดผล หรือทดสอบสมรรถนะของรถยนต์ หรือ ทดสอบสมรรถนะของอุปกรณ์ของรถยนต์ หรือ ทดสอบสมรรถนะของส่วนควบของรถยนต์
     5.5 ในการส่งมอบรถยนต์คืนให้แก่ผู้ให้เช่าผู้เช่ามีหน้าที่ในการดำเนินการดังต่อไปนี้
        5.5.1 เมื่อเสร็จสิ้นการใช้รถยนต์เช่าในแต่ละเที่ยว ผู้เช่าจะส่งมอบรถยนต์ให้กับผู้ให้เช่าด้วยการนํารถยนต์กลับมาจอดยังจุดจอดรถเดิมเท่านั้นและกดปุ่ม “Finish” ในระบบ มิเช่นนั้นผู้เช่าจะต้องจ่ายเงิน จำนวน 1,000 บาท เพื่อเป็นค่าดำเนินการนํารถกลับยังตำแหน่งเดิม ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการนํารถกลับ เช่น ค่าที่จอดรถ, ค่าปรับจากการจอดรถในที่ห้ามจอด หรือค่าลากจูง เป็นต้น
        5.5.2 หากผู้เช่าไม่สามารถทำการคืนรถยนต์ตามเวลาที่ทางผู้เช่าได้จองไว้ผ่านทางระบบ ผู้เช่าจะต้องจ่ายเงิน ค่าบริการเพิ่มเป็น โดยระบบจะคิดค่าบริการเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของอัตราค่าบริการรายชั่วโมงของรถคันนั้นนับตั้งแต่เวลาที่ผู้เช่าผิดนัดไม่ส่งมอบรถยนต์ตามที่กำหนด
        5.5.3 ผู้เช่ามีหน้าที่นําทรัพย์สินที่มีค่า หรือสิ่งของอื่นๆ ลงจากรถยนต์ทุกครั้งหลังจากที่ผู้เช่าส่ง มอบรถยนต์ให้กับผู้ให้เช่า
        5.5.4 ผู้เช่ามีหน้าที่ในการรักษาความสะอาด และนําขยะลงจากรถยนต์เช่า เพื่อความพร้อมในการใช้งานของผู้เช่าอื่นในการเช่ารถครั้งต่อไป มิเช่นนั้น ผู้เช่าจะต้องจ่ายเงิน ค่าบริการทำความสะอาดเป็นจำนวนเงิน 500 บาท ทั้งนี้ไม่รวมถึง ค่าดำเนินการทำความสะอาดที่เกิดขึ้นจริง
        5.5.5 ผู้เช่ามีหน้าที่เติมน้ำมันในรถยนต์ให้เหลืออย่างน้อย ¼ ของถัง มิเช่นนั้น ผู้เช่าจะต้องจ่ายเงินค่าบริการเติมน้ำมันเป็นจำนวนเงิน 500 บาท
     5.6 การเช่ารถยนต์ตามสัญญานี้เป็นการเช่าเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของผู้เช่าอย่างแท้จริง ผู้เช่าต้องไม่นำรถยนต์ไปใช้เพื่อการพาณิชย์ใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้รถในทางที่จ้างของนายจ้าง การให้บริการ การขนส่ง การรับจ้าง การให้ เช่าช่วง หรือ การสร้างรายได้อื่นใด
     5.7 ผู้เช่าตกลงที่จะใช้บัตรน้ำมันในรถยนต์สำหรับใช้เติมสถานีบริการน้ำมันที่ผู้ให้เช่ากำหนด ในทางสุจริตเท่านั้น หากพบการใช้บัตรน้ำมันที่ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการใช้งานรถยนต์ตามสัญญานี้ หรือมีการทุจริตเกิดขึ้น เช่น การใช้บัตรน้ำมันเติมน้ำมันในรถคันอื่นที่ไม่ใช่รถยนต์เช่า ผู้ให้เช่าจะดำเนินการตามกฎหมายทั้งในทางแพ่งและ อาญา รวมถึง หากผู้ให้เช่าตรวจพบกิจกรรมดังกล่าว ผู้ให้เช่าจะเรียกเก็บเงิน ค่าเสียหายเป็นจำนวน 10 เท่าของยอดการใช้งานที่เกิดขึ้น
นอกจากนี้ หากกรณีบัตรน้ำมันสูญหาย หรือ ชำรุด ผู้เช่าจะต้องชำระเงินค่าบริการทำบัตรใหม่เป็นจำนวนเงิน 500 บาท
     5.8 ผู้เช่ามีหน้าที่ในการชำระเงิน ไม่เกิน 7 วัน นับจากเวลาที่ผู้ให้เช่าออกใบแจ้งหนี้ หากผู้เช่าผิดนัดเกิน 7 วัน หลังจากเวลาที่ผู้ให้เช่าออกใบแจ้งหนี้ ผู้เช่าจะต้องชำระเงินเพิ่มอีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี

 

ข้อ 6. ความรับผิดในความเสียหายของรถยนต์และหน้าที่ของผู้เช่าเมื่อเกิดความเสียหาย

 

     6.1 ผู้เช่าจะต้องรับผิดในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นในทุกกรณี ยกเว้น ความเสียหายใดๆที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้เช่า หรือความเสียหายที่ยังเกิดขึ้นแม้นว่าผู้เช่าได้ใช้รถยนต์เยี่ยงวิญญู ชนพึงปฏิบัติในการใช้รถยนต์แล้ว
     6.2 หากรถยนต์เกิดความผิดปกติบกพร่อง ชำรุด หรือเสียหาย ผู้เช่าต้องไม่อนุญาตให้ผู้อื่นดำเนินการซ่อมแซมรถยนต์ รวมทั้งการติดตั้งหรือถอดเครื่องยนต์ อุปกรณ์รถยนต์ อุปกรณ์ประดับยนต์ใด ๆ ของรถยนต์ และต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบถึงเหตุดังกล่าวที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ทันที
     6.3 ผู้เช่าตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเช่านี้อย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดการคุ้มครองอย่างครบถ้วนตามกรมธรรม์ประกันภัย โดยรายละเอียดความคุ้มครองเป็นไปตามที่ผู้ให้เช่าระบุไว้บนเวปไซต์ของผู้ให้เช่า ทั้งนี้ผู้เช่าได้ทราบแล้วว่า การประกันภัยนี้ไม่ได้คุ้มครองทรัพย์สินใด ๆ ที่อยู่ภายในรถยนต์
     6.4 หลังเกิดอุบัติเหตุกับรถยนต์ ผู้เช่าต้องไม่รับยอมรับผิดใด ๆ ต่อบุคคลภายนอกและติดต่อผู้ให้เช่าในโอกาสแรกที่ผู้เช่าสามารถจะกระทำได้อย่างปลอดภัยเพื่อให้ตัวแทนบริษัทประกันภัยดำเนินการเกี่ยวกับการชำระค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุนั้น หากเพิกเฉยและผู้ให้เช่าได้ทำการตรวจพบความเสียหายที่ได้เกิดขึ้นผู้ให้เช่าจะดำเนินการปรับเงิน จากความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงที่ผู้เช่าต้องรับผิดชอบ
     6.5 ผู้เช่าตกลงจะเป็นผู้ชำระค่าความเสียหายส่วนแรก จำนวน 3,000 บาท ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ โดยผู้เช่าเป็นฝ่ายผิด และในกรณีที่ไม่สามารถระบุคู่กรณีในการเกิดอุบัติเหตุครั้งนั้นๆได้
     6.6 ผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมด ในกรณีที่รถยนต์เช่าเกิดอุบัติเหตุ และถูกประเมินว่าเป็นรถยนต์เกิดความเสียหายโดยสิ้นเชิง และประกันภัยไม่อนุมัติให้ซ่อม (Total loss) ผู้เช่าตกลงชำระเงินค่าส่วนต่างระหว่างราคาซื้อรถยนต์คันใหม่ที่รุ่นและเครื่องยนต์เหมือนรถยนต์ที่ให้เช่ากับค่าเสียหายที่บริษัท ประกันภัยชำระให้แก่บริษัทฯ
หากรถยนต์รุ่นดังกล่าวไม่มีขายอยู่ในท้องตลาด ให้ยึดถือราคาของรถยนต์ที่รุ่นและเครื่องยนต์ใกล้เคียงกับรถยนต์ที่เกิดความเสียหายมากที่สุด โดยดุลพินิจในการเลือกรถยนต์ที่รุ่นและเครื่องยนต์ใกล้เคียงกันให้เป็นดุลพินิจของผู้ให้เช่าแต่เพียงผู้เดียว
     6.7 ผู้เช่าตกลงจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจากการใช้รถยนต์ เช่น ค่าปรับที่เกิดจากการผิดกฎหมายจราจรที่เกี่ยวข้อง ค่าทางด่วน ค่าจอดรถ เป็นต้น

ข้อ 7. การบอกเลิกสัญญา

 

     7.1 ในกรณีที่ผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด เมื่อผู้เช่าอีกฝ่ายหนึ่งได้บอกกล่าวให้ดำเนินการแก้ไขภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ และผู้ให้เช่า ไม่ปฏิบัติตามหรือไม่อาจจัดการแก้ไขได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที และเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งหลายที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการผิดสัญญาดังกล่าวนั้น
     7.2 ในกรณีที่ผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือมีเหตุใด ๆ ที่ผู้ให้เช่าเห็นสมควรตามข้อ 7.3.3 ให้ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวก่อน และผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่ามีสิทธิเข้าไปในพื้นที่จอดรถยนต์จอดอยู่และเข้าครอบครองรถยนต์ได้ทันที ทั้งนี้ผู้เช่ายังมีสิทธิเรียกเก็บค่าตอบแทนใดๆตามสัญญานี้และยังมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งหลายที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการผิดสัญญาดังกล่าวนั้น
     7.3 เหตุอื่นๆที่ผู้ให้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญาได้ทันที โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
        7.3.1 ผู้ให้เช่าตรวจพบ พฤติกรรมต้องสงสัยที่เสี่ยงต่อการถูกโจรกรรมรถยนต์
        7.3.2 ผู้ให้เช่าตรวจพบ ผู้เช่าขณะนั้นกำลังขับขี่ออกนอกชายแดนประเทศไทย
        7.3.3 เหตุใด ๆ ที่ผู้ให้เช่าเห็นสมควร

ข้อ 8. ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญานี้เป็นโมฆะ คู่สัญญาทุกฝ่ายตกลงให้ถือว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขส่วนที่เป็นโมฆะดังกล่าวนั้นไม่กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์ และมีผลบังคับใช้ของข้อกำหนดและเงื่อนไขส่วนอื่น ๆ ของสัญญานี้

ข้อ 9. การบอกกล่าวใด ๆ ตามสัญญานี้ จะต้องทำเป็นหนังสือและส่งโดยมือหรือโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังบุคคลและที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ปรากฏอยู่ข้างต้น หรือตามที่อยู่อื่นซึ่งคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะได้แจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบเป็นหนังสือเป็นคราว ๆ ไป ให้ถือว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้รับหนังสือบอกกล่าวและเป็นการส่งคำบอกกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วนับแต่วันที่ไปถึง